ОП Ид.No
550
Обект на поръчката
23.07.2015 11:03:33
Строителство
Предмет на поръчката
23.07.2015 11:03:33
Ремонт на административни сгради в ОПУ-Силистра
Ред за провеждане
23.07.2015 14:05:52
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
23.07.2015 14:05:52
открита
Решение за откриване на процедурата
23.07.2015 14:05:52
1 от 23.07.2015
23.07.2015 14:05:52
13.31 MB
Обявление/Публична покана
23.07.2015 14:05:52
350 от 23.07.2015
23.07.2015 14:05:52
34.87 MB
Документация
23.07.2015 14:05:52
 
23.07.2015 14:05:52
0.27 MB
Номер на преписка в АОП
23.07.2015 14:05:52
00044-2015-0114
Срок за получаване на офертите
23.07.2015 14:05:52
01.09.2015 16:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.09.2015 10:01:27
от 09.09.2015
10.00 часа
04.09.2015 10:01:27
1.95 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.09.2015 10:10:33
от 03.09.2015
12.09.2015 10:10:33
8.84 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.09.2015 10:10:33
от 09.09.2015
12.09.2015 10:10:33
5.37 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.09.2015 10:10:33
№ ОП-1 от 12.09.2015
12.09.2015 10:10:33
6 MB
Гаранция за участие
21.10.2015 09:39:26
0.01 MB
 
Договор No.Д-2/05.10.2015
Обособена позиция
19.10.2015 15:14:57
1
Предмет на договора
19.10.2015 15:14:57
Ремонт на административни сгради в ОПУ-Силистра
Договор тип
19.10.2015 15:14:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.10.2015 15:14:57
Д-2 от 05.10.2015
19.10.2015 15:14:57
43.96 MB
Стойност на договора
19.10.2015 15:14:57
BGN, 20 472.42, 20.00, 24 566.90
Срок за изпълнение
19.10.2015 15:14:57
 
30 календарни дни
Изпълнител
19.10.2015 15:14:57
ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД
Дата на приключване
23.11.2015 16:51:37
04.11.2015
Състояние на договора
23.11.2015 16:51:37
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
23.11.2015 16:51:37
Протокол за извършени строително- монтажни работи
Допълнителна информация по Мониторинг
23.11.2015 16:51:37
Информация за изпълнен договор
23.11.2015 16:51:37
12.18 MB
Плащания