ОП Ид.No
551
Обект на поръчката
24.07.2015 11:47:49
Услуга
Предмет на поръчката
24.07.2015 11:47:49
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Пропадане на пътно платно при км 4+250 и на проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път ІІІ-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“.
Източник на финансиране
11.01.2018 14:04:10
АПИ
Ред за провеждане
24.07.2015 11:47:49
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
24.07.2015 11:47:49
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.07.2015 11:47:49
177 от 24.07.2015
679033 от 24.07.2015
24.07.2015 11:47:49
0.3 MB
Обявление/Публична покана
24.07.2015 11:47:49
от 24.07.2015
679035 от 24.07.2015
24.07.2015 11:47:49
0.22 MB
Документация
24.07.2015 11:47:49
 
Номер на преписка в АОП
24.07.2015 11:47:49
00044-2015-0115
Срок за получаване на офертите
24.07.2015 11:47:49
03.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.09.2015 10:55:37
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.10.2015 17:21:06
11:00 часа от 08.10.2015
05.10.2015 17:21:06
0.02 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.10.2015 10:49:35
 
28.10.2015 10:49:35
0.44 MB
28.10.2015 10:49:35
0.16 MB
28.10.2015 10:49:35
0.47 MB
Решение за класиране
28.10.2015 10:49:35
272 от 28.10.2015
 
Договор No.РД-36-30/11.12.2015
Обособена позиция
14.12.2015 16:50:58
1
Предмет на договора
14.12.2015 16:50:58
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Пропадане на пътно платно при км 4+250 и на проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път ІІІ-4404 „Габрово – Трънито - Дебел дял“.
Уведомление на АОП за сключен договор
14.12.2015 16:50:58
702482 от 14.12.2015
Договор тип
14.12.2015 16:50:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.12.2015 16:50:58
РД-36-30 от 11.12.2015
14.12.2015 16:50:58
1.22 MB
14.12.2015 16:50:58
0.02 MB
14.12.2015 16:50:58
0.05 MB
Стойност на договора
14.12.2015 16:50:58
BGN, 10 700.00, 20.00, 12 840.00
Срок за изпълнение
14.12.2015 16:50:58
 
за изготвяне на комплексен доклад-10 календарни дни; упражняване на строителен надзор-до въвеждане на обекта в експлоатация;
Изпълнител
14.12.2015 16:50:58
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Състояние на договора
11.01.2018 14:04:10
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
11.01.2018 14:04:10
Обявление за приключване на договор 823919/11.01.2018