ОП Ид.No
553
Обект на поръчката
27.07.2015 16:30:56
Услуга
Предмет на поръчката
27.07.2015 16:30:56
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ по осем обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 8+200 до км 30+400, Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 30+400 до км 51+235, Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 86+289 до км 94+000 и Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 94+000 до км 101+199.48;
2 Обособена позиция 2: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-29 „Варна – Добрич – Кардам“ от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31; Път II-29 „Варна – Добрич – Кардам“от км 38+100.31 до км 52+168.84;
3 Обособена позиция 3: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път III-904 „Старо Оряхово – Долни чифлик – Гроздьово“ от км 0+000 до км 17+377.07; Път III-904 „Старо Оряхово – Долни чифлик – Гроздьово“ от км 23+403 до км 29+928.93 и от км 36+205 до км 41+705.18;
4 Обособена позиция 4: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-44 „/о.п.Севлиево – В. Търново/ - Севлиево – Драгановци – Габрово“ от км 0+000 до км 14+600; Път II-44 „/о.п.Севлиево – В. Търново/ - Севлиево – Драгановци – Габрово“ от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75;
5 Обособена позиция 5: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“ от км 46+576 до км 59+506.94, Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“ от км 59+506.94 до км 81+047.75, Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“ от км 97+550 до км 104+725.49, от км 117+410 до км 118+260 и от км 123+726 до км 124+702, Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“от км 132+156 до км 140+765, от км 141+572 до км 145+111.36 и км 152+470 до км 160+526.48;
6 Обособена позиция 6: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 0+000 до км 6+717.79, Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 16+700 до км 21+900, Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 21+900 до км 34+400, Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 34+400 до км 46+260.4 и Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 72+073.43 до км 87+253.79;
7 Обособена позиция 7: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за следните обекти: Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87; Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82;
8 Обособена позиция 8: „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за обект - Път II-35 „Плевен – Ловеч“ от км 13+600.47 до км 25+384.27“.
Ред за провеждане
27.07.2015 16:30:56
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
27.07.2015 16:30:56
Към Рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г.
Обявление/Публична покана
27.07.2015 16:30:56
53-00-8334 от 27.07.2015
27.07.2015 16:30:56
1.45 MB
Документация
27.07.2015 16:30:56
 
27.07.2015 16:30:56
0.1 MB
27.07.2015 16:30:56
0.05 MB
Срок за получаване на офертите
27.07.2015 16:35:34
 
03.08.2015 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.10.2015 11:40:01
Протоколи №№ 1 и 2
20.10.2015 11:40:01
0.96 MB
20.10.2015 11:40:01
2.08 MB
Решение за класиране
20.10.2015 11:40:01
268 от 19.10.2015
20.10.2015 11:40:01
1.72 MB
 
Договор No.Д-179/08.12.2015
Обособена позиция
09.12.2015 14:56:15
1
Предмет на договора
09.12.2015 14:56:15
Обособена позиция 1: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 8+200 до км 30+400, Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 30+400 до км 51+235, Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 86+289 до км 94+000 и Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана“ от км 94+000 до км 101+199.48;
Договор тип
09.12.2015 14:56:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор
09.12.2015 14:56:15
Д-179 от 08.12.2015
09.12.2015 14:56:15
0.35 MB
09.12.2015 14:56:15
0.05 MB
09.12.2015 14:56:15
0.06 MB
Стойност на договора
09.12.2015 14:56:15
BGN, 12 300.00, 20.00, 14 760.00
Срок за изпълнение
09.12.2015 14:56:15
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.12.2015 14:56:15
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.Д-178/08.12.2015
Обособена позиция
09.12.2015 14:56:15
2
Предмет на договора
09.12.2015 14:56:15
Обособена позиция 2: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-29 „Варна – Добрич – Кардам“ от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31; Път II-29 „Варна – Добрич – Кардам“от км 38+100.31 до км 52+168.84;
Договор тип
09.12.2015 14:56:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор
09.12.2015 14:56:15
Д-178 от 08.12.2015
09.12.2015 14:56:15
0.34 MB
09.12.2015 14:56:15
0.05 MB
09.12.2015 14:56:15
0.06 MB
Стойност на договора
09.12.2015 14:56:15
BGN, 6 900.00, 20.00, 8 280.00
Срок за изпълнение
09.12.2015 14:56:15
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.12.2015 14:56:15
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.РД-37-26/08.12.2015
Обособена позиция
09.12.2015 14:56:15
3
Предмет на договора
09.12.2015 14:56:15
Обособена позиция 3: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път III-904 „Старо Оряхово – Долни чифлик – Гроздьово“ от км 0+000 до км 17+377.07; Път III-904 „Старо Оряхово – Долни чифлик – Гроздьово“ от км 23+403 до км 29+928.93 и от км 36+205 до км 41+705.18;
Договор тип
09.12.2015 14:56:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор
09.12.2015 14:56:15
РД-37-26 от 08.12.2015
09.12.2015 14:56:15
0.05 MB
09.12.2015 14:56:15
0.06 MB
Стойност на договора
09.12.2015 14:56:15
BGN, 6 650.00, 20.00, 7 980.00
Срок за изпълнение
09.12.2015 14:56:15
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.12.2015 14:56:15
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.Д-180/08.12.2015
Обособена позиция
09.12.2015 14:56:15
4
Предмет на договора
09.12.2015 14:56:15
Обособена позиция 4: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-44 „/о.п.Севлиево – В. Търново/ - Севлиево – Драгановци – Габрово“ от км 0+000 до км 14+600; Път II-44 „/о.п.Севлиево – В. Търново/ - Севлиево – Драгановци – Габрово“ от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75;
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор тип
09.12.2015 14:56:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.12.2015 14:56:15
Д-180 от 08.12.2015
09.12.2015 14:56:15
0.35 MB
09.12.2015 14:56:15
0.07 MB
09.12.2015 14:56:15
0.08 MB
Стойност на договора
09.12.2015 14:56:15
BGN, 13 861.25, 20.00, 16 633.50
Срок за изпълнение
09.12.2015 14:56:15
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.12.2015 14:56:15
Трансконсулт-БГ ООД
 
Договор No.Д-177/08.12.2015
Обособена позиция
09.12.2015 14:56:15
5
Предмет на договора
09.12.2015 14:56:15
Обособена позиция 5: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“ от км 46+576 до км 59+506.94, Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“ от км 59+506.94 до км 81+047.75, Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“ от км 97+550 до км 104+725.49, от км 117+410 до км 118+260 и от км 123+726 до км 124+702, Път II-37 „Златица (път I-6) – АМ Тракия – Пазарджик – Пещера“от км 132+156 до км 140+765, от км 141+572 до км 145+111.36 и км 152+470 до км 160+526.48;
Договор тип
09.12.2015 14:56:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор
09.12.2015 14:56:15
Д-177 от 08.12.2015
09.12.2015 14:56:15
0.34 MB
09.12.2015 14:56:15
0.05 MB
09.12.2015 14:56:15
0.06 MB
Стойност на договора
09.12.2015 14:56:15
BGN, 14 800.00, 20.00, 17 760.00
Срок за изпълнение
09.12.2015 14:56:15
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.12.2015 14:56:15
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.Д-194/16.12.2015
Обособена позиция
17.12.2015 15:08:52
6
Предмет на договора
17.12.2015 15:08:52
Обособена позиция 6: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните обекти: Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 0+000 до км 6+717.79, Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 16+700 до км 21+900, Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 21+900 до км 34+400, Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 34+400 до км 46+260.4 и Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 72+073.43 до км 87+253.79;
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор тип
17.12.2015 15:08:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.12.2015 15:08:52
Д-194 от 16.12.2015
17.12.2015 15:08:52
0.05 MB
17.12.2015 15:08:52
0.08 MB
Стойност на договора
17.12.2015 15:08:52
BGN, 9 890.00, 20.00, 11 868.00
Срок за изпълнение
17.12.2015 15:08:52
 
7 календарни дни
Изпълнител
17.12.2015 15:08:52
Рутекс ООД
 
Договор No.Д-181/08.12.2015
Обособена позиция
09.12.2015 14:56:15
7
Предмет на договора
09.12.2015 14:56:15
Обособена позиция 7: „Изработване на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за следните обекти: Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87; Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82;
Договор тип
09.12.2015 14:56:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор
09.12.2015 14:56:15
Д-181 от 08.12.2015
09.12.2015 14:56:15
0.34 MB
09.12.2015 14:56:15
0.07 MB
09.12.2015 14:56:15
0.08 MB
Стойност на договора
09.12.2015 14:56:15
BGN, 3 887.00, 20.00, 4 664.40
Срок за изпълнение
09.12.2015 14:56:15
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.12.2015 14:56:15
Трансконсулт-БГ ООД
 
Договор No.Д-196/16.12.2015
Обособена позиция
17.12.2015 15:08:52
8
Предмет на договора
17.12.2015 15:08:52
Обособена позиция 8: „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за обект - Път II-35 „Плевен – Ловеч“ от км 13+600.47 до км 25+384.27“.
Договор тип
17.12.2015 15:08:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.12.2015 15:08:52
703181 от 17.12.2015
Договор
17.12.2015 15:08:52
Д-196 от 16.12.2015
17.12.2015 15:08:52
0.05 MB
17.12.2015 15:08:52
0.07 MB
Стойност на договора
17.12.2015 15:08:52
BGN, 3 500.00, 20.00, 4 200.00
Срок за изпълнение
17.12.2015 15:08:52
 
7 календарни дни
Изпълнител
17.12.2015 15:08:52
Рутекс ООД