ОП Ид.No
555
Обект на поръчката
03.08.2015 17:18:52
Строителство
Предмет на поръчката
03.08.2015 17:18:52
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база (МТБ) на обект стопанисван от АПИ - ОПУ – Ловеч: РПС Ловеч – Районна пътна лаборатория
Ред за провеждане
03.08.2015 17:18:52
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
03.08.2015 17:18:52
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
03.08.2015 17:18:52
РД-28 от 29.07.2015
03.08.2015 17:18:52
2.35 MB
Обявление/Публична покана
03.08.2015 17:18:52
от 30.07.2015
03.08.2015 17:18:52
6.71 MB
Документация
03.08.2015 17:18:52
 
03.08.2015 17:18:52
0.19 MB
Номер на преписка в АОП
03.08.2015 17:18:52
00044-2015-0119
Срок за получаване на офертите
03.08.2015 17:18:52
19.10.2015 17:00
Решение за промяна
25.09.2015 14:17:00
РД-33 от 24.09.2015
Гаранция за участие
03.12.2015 15:58:16
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.10.2015 16:37:04
 
29.10.2015 16:37:04
1.69 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.11.2015 17:05:40
 
05.11.2015 17:05:40
0.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.11.2015 09:24:14
 
11.11.2015 09:24:14
0.92 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.11.2015 09:24:14
 
11.11.2015 09:24:14
0.75 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.11.2015 09:24:14
 
11.11.2015 09:24:14
0.37 MB
 
Договор No.№МТБ-05-15/27.11.2015
Обособена позиция
01.12.2015 15:36:27
1
Предмет на договора
01.12.2015 15:36:27
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база (МТБ) на обект стопанисван от АПИ - ОПУ – Ловеч: РПС Ловеч – Районна пътна лаборатория
Договор тип
01.12.2015 15:36:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.12.2015 15:36:27
№МТБ-05-15 от 27.11.2015
01.12.2015 15:36:27
5.11 MB
Стойност на договора
01.12.2015 15:36:27
BGN, 29 160.17, 20.00, 34 992.20
Срок за изпълнение
01.12.2015 15:36:27
25.02.2016
90(деветдесет) кал.дни от датата на подписване на договора
Изпълнител
01.12.2015 15:36:27
РАКУРС-Р ЕООД гр. Плевен
Дата на приключване
04.01.2016 14:53:12
17.12.2015
Информация за изпълнение на договора до АОП
Състояние на договора
03.12.2015 15:58:16
Предсрочно изпълнен
Основание за приключване на договора
04.01.2016 14:53:12
изпълнен
Плащания