ОП Ид.No
556
Обект на поръчката
04.08.2015 15:09:00
Строителство
Предмет на поръчката
04.08.2015 15:09:00
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК
Ред за провеждане
04.08.2015 15:09:00
Договаряне с обявление
Вид процедура/основание за провеждане
04.08.2015 16:08:43
договаряне с обявление
Решение за откриване на процедурата
04.08.2015 15:09:00
185 от 04.08.2015
04.08.2015 15:09:00
0.23 MB
Обявление/Публична покана
04.08.2015 15:09:00
от 04.08.2015
04.08.2015 15:09:00
0.75 MB
Документация
04.08.2015 15:09:00
Документация и приложения
04.08.2015 15:09:00
6.14 MB
Номер на преписка в АОП
04.08.2015 15:09:00
00044-2015-0120
Срок за получаване на заявленията
04.08.2015 15:09:00
03.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2015 16:13:50
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2015 14:16:38
 
14.10.2015 14:16:38
1.9 MB
Решение за предварителен подбор
14.10.2015 14:16:38
261 от 14.10.2015
Покани до участниците
27.10.2015 15:58:51
53-00-11971 от 27.10.2015
Срок за получаване на офертите
04.08.2015 15:09:00
09.11.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.12.2015 15:23:43
 
04.12.2015 15:23:43
0.33 MB
04.12.2015 15:23:43
1.42 MB
04.12.2015 15:23:43
0.8 MB
04.12.2015 15:23:43
3.16 MB
Решение за класиране
04.12.2015 15:23:43
292 от 04.12.2015
Гаранция за участие
09.02.2016 16:24:49
0.01 MB
 
Договор No.РД-38-2/29.01.2016
Обособена позиция
01.02.2016 12:01:01
1
Предмет на договора
01.02.2016 12:01:01
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА“ ЗА ОПУ-ПЕРНИК
Договор тип
01.02.2016 12:01:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
01.02.2016 16:12:47
711180 от 01.02.2016
Договор
01.02.2016 12:01:01
РД-38-2 от 29.01.2016
Стойност на договора
01.02.2016 12:01:01
BGN
цената е за количество на действително извършените и приети работи въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
01.02.2016 12:01:01
 
48 месеца
Изпълнител
01.02.2016 12:01:01
ЗМБГ Констракшън ДЗЗД