ОП Ид.No
562
Обект на поръчката
04.08.2015 15:50:32
Строителство
Предмет на поръчката
04.08.2015 15:50:32
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“
Ред за провеждане
04.08.2015 15:50:32
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
04.08.2015 15:50:32
открита
Решение за откриване на процедурата
04.08.2015 15:50:32
184 от 04.08.2015
04.08.2015 15:50:32
0.19 MB
Обявление/Публична покана
04.08.2015 15:50:32
от 04.08.2015
04.08.2015 15:50:32
0.74 MB
Документация
04.08.2015 15:50:32
Документация е приложения
Номер на преписка в АОП
04.08.2015 15:50:32
00044-2015-0121
Срок за получаване на офертите
04.08.2015 15:50:32
01.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.09.2015 11:45:12
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.10.2015 14:55:40
53-00-10948 от 02.10.2015
отваряне на ценови оферти на 07.10.2015 г. от 11:00 часа в зала 701, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2015 13:51:17
Протоколи №№ 1 и 2
14.10.2015 13:51:17
0.1 MB
14.10.2015 13:51:17
0.09 MB
Решение за класиране
14.10.2015 13:51:17
262 от 14.10.2015
 
Договор No.РД-33-25/18.11.2015
Обособена позиция
24.11.2015 11:19:36
1
Предмет на договора
24.11.2015 11:19:36
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък: от км 10+940,74 до км 16+010, подобект: корекция на р. Паничарка при км 3+320 – пътен възел кв. Дядо Дянко“
Договор тип
24.11.2015 11:19:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
24.11.2015 11:19:36
698923 от 24.11.2015
Договор
24.11.2015 11:19:36
РД-33-25 от 18.11.2015
24.11.2015 11:19:36
2.04 MB
24.11.2015 11:19:36
0.12 MB
24.11.2015 11:19:36
0.04 MB
24.11.2015 11:19:36
0.36 MB
Стойност на договора
24.11.2015 11:19:36
BGN, 909 230.15, 20.00, 1 091 076.18
Срок за изпълнение
24.11.2015 11:19:36
 
40 календарни дни
Изпълнител
24.11.2015 11:19:36
Хидрострой АД