ОП Ид.No
565
Обект на поръчката
12.08.2015 12:15:21
Доставка
Предмет на поръчката
12.08.2015 12:15:21
Доставка на нова и неупотребявана компютърна техника за нуждите на ЦА на Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
12.08.2015 12:15:21
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.08.2015 12:15:21
открита
Решение за откриване на процедурата
12.08.2015 12:15:21
187 от 12.08.2015
Обявление/Публична покана
12.08.2015 12:15:21
от 12.08.2015
12.08.2015 12:15:21
0.52 MB
Документация
12.08.2015 12:15:21
 
Разяснения по документация за участие
18.08.2015 16:43:55
 
Номер на преписка в АОП
12.08.2015 12:15:21
00044-2015-0123
Срок за получаване на офертите
12.08.2015 12:15:21
10.09.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.09.2015 17:11:22
53-00-10889 от 30.09.2015
Отваряне на ценови оферти на 05.10.2015 г. от 14:00 часа в зала 701, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2015 16:31:37
Протоколи №№1, 2 и 3
09.10.2015 16:31:37
1.21 MB
09.10.2015 16:31:37
1.58 MB
09.10.2015 16:31:37
1.8 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.10.2015 16:31:37
254 от 09.10.2015
09.10.2015 16:31:37
3.39 MB
Гаранция за участие
04.12.2015 09:36:31
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-19/20.11.2015
Обособена позиция
24.11.2015 14:38:12
1
Предмет на договора
24.11.2015 14:38:12
Доставка на нова и неупотребявана компютърна техника за нуждите на ЦА на Агенция "Пътна инфраструктура"
Уведомление на АОП за сключен договор
24.11.2015 16:55:32
699082 от 24.11.2015
Договор тип
24.11.2015 14:38:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.11.2015 14:38:12
РД-37-19 от 20.11.2015
24.11.2015 14:38:12
1.03 MB
24.11.2015 14:38:12
0.11 MB
Стойност на договора
24.11.2015 14:38:12
BGN, 99 997.92, 20.00, 119 997.50
Срок за изпълнение
24.11.2015 14:38:12
 
30 календарни дни
Изпълнител
24.11.2015 14:38:12
175415627, Контракс АД
Плащания