ОП Ид.No
569
Обект на поръчката
17.08.2015 10:55:57
Доставка
Предмет на поръчката
17.08.2015 10:55:57
Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане и газьол за отопление за нуждите на АПИ.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане за нуждите на АПИ
2 Доставка на газьол за отопление за нуждите на АПИ
Ред за провеждане
17.08.2015 10:55:57
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
17.08.2015 10:55:57
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.08.2015 10:55:57
190 от 17.08.2015
682826 от 17.08.2015
17.08.2015 10:55:57
0.26 MB
Номер на преписка в АОП
17.08.2015 11:20:05
00044-2015-0126
Срок за получаване на офертите
26.02.2016 10:49:33
 
неприложимо
 
Договор No.Д-203/28.12.2015
Обособена позиция
26.02.2016 10:49:33
1
Предмет на договора
26.02.2016 10:52:06
Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане за нуждите на АПИ
Договор тип
26.02.2016 10:49:33
 
Договор сключен на сесия на Българска Стокова Борса АД (БСБ)
Договор
26.02.2016 10:49:33
Д-203 от 28.12.2015
26.02.2016 10:49:33
0.33 MB
Стойност на договора
26.02.2016 10:49:33
BGN, 6 447 916.67, 20.00, 7 737 500.00
Срок за изпълнение
26.02.2016 10:49:33
 
36 месеца, считано от 28.12.2015 г.
Изпълнител
26.02.2016 10:49:33
Бент Ойл АД
Състояние на договора
26.02.2016 10:49:33
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
26.02.2016 10:52:06
 
716247/26.02.2016
 
Договор No.Д-204/28.12.2015
Обособена позиция
26.02.2016 10:55:00
2
Предмет на договора
26.02.2016 10:55:00
Доставка на газьол за отопление за нуждите на АПИ
Договор тип
26.02.2016 10:56:54
 
Договор сключен на сесия на Българска Стокова Борса АД (БСБ)
Договор
26.02.2016 10:55:00
Д-204 от 28.12.2015
26.02.2016 10:55:00
0.29 MB
Стойност на договора
26.02.2016 10:55:00
BGN, 380 880.00, 20.00, 457 056.00
Срок за изпълнение
26.02.2016 10:55:00
 
36 месеца, считано от 28.12.2015 г.
Изпълнител
26.02.2016 10:55:00
Бент Ойл АД
Състояние на договора
26.02.2016 10:55:00
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
26.02.2016 10:56:54
 
716247/26.02.2015 г.
Плащания