ОП Ид.No
572
Обект на поръчката
19.08.2015 17:03:38
Услуга
Предмет на поръчката
19.08.2015 17:03:38
„Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Северна скоростна тангента на новорегистрирани археологически обекти“.
Ред за провеждане
19.08.2015 17:03:38
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
19.08.2015 17:03:38
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.08.2015 17:03:38
192 от 19.08.2015
683532 от 19.08.2015
19.08.2015 17:03:38
0.49 MB
Покани до участниците
19.08.2015 17:03:38
 
Документация
19.08.2015 17:03:38
 
19.08.2015 17:03:38
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
20.08.2015 09:22:05
00044-2015-0127
Срок за получаване на офертите
19.08.2015 17:03:38
24.08.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.08.2015 16:45:56
 
Решение за класиране
27.08.2015 16:45:56
196 от 27.08.2015
27.08.2015 16:45:56
0.06 MB
Гаранция за участие
30.09.2015 17:50:39
0.01 MB
 
Договор No.Д-133/09.09.2015
Обособена позиция
16.09.2015 11:44:54
1
Предмет на договора
16.09.2015 11:44:54
„Определяне на изпълнител за извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Северна скоростна тангента на новорегистрирани археологически обекти“.
Договор тип
16.09.2015 11:44:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
16.09.2015 11:44:54
687950 от 16.09.2015
Договор
16.09.2015 11:44:54
Д-133 от 09.09.2015
16.09.2015 11:44:54
0.91 MB
Стойност на договора
16.09.2015 11:44:54
BGN, 522 060.40, 20.00, 626 472.48
Срок за изпълнение
16.09.2015 11:44:54
 
92 календарни дни
Изпълнител
16.09.2015 11:44:54
НАИМ при БАН
Дата на приключване
14.06.2019 14:30:45
18.12.2015
Обявление за приключване на договор 24-00-949/13.06.2019
14.06.2019 14:30:45
0.13 MB
Състояние на договора
14.06.2019 14:30:45
Изпълнен в срок