Ред за провеждане
03.09.2015 12:21:18
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
03.09.2015 12:21:18
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
03.09.2015 12:21:18
1 от 26.08.2015
Обявление/Публична покана
03.09.2015 12:21:18
1 от 26.08.2015
Документация
03.09.2015 12:21:18
 
Номер на преписка в АОП
03.09.2015 12:21:18
00044-2015-0133
Срок за получаване на офертите
03.09.2015 12:21:18
07.10.2015 10:00
Разяснения по документация за участие
18.09.2015 16:00:27
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2015 12:05:01
 
14.10.2015 12:05:01
3.32 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.10.2015 15:40:09
 
Решение за определяне на изпълнител
14.10.2015 12:05:01
2 от 13.10.2015
14.10.2015 12:05:01
1.58 MB
 
Договор No.2/29.10.2015
Обособена позиция
05.11.2015 14:19:51
1
Предмет на договора
05.11.2015 14:19:51
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ гр.Пазарджик
Договор тип
05.11.2015 14:19:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.11.2015 14:19:51
2 от 29.10.2015
Допълнително споразумение
22.03.2016 11:52:11
2 от 29.10.2015
Стойност на договора
05.11.2015 14:19:51
BGN, 408 960.00, 20.00, 490 752.00
Срок за изпълнение
05.11.2015 14:19:51
 
24 месеца от 01.11.2015 г.
Изпълнител
28.06.2016 00:51:03
САЛАМАНДЪР - АСО ООД
Дата на приключване
05.11.2015 14:19:51
01.11.2017
Състояние на договора
05.11.2015 14:19:51
В изпълнение
Гаранции
Плащания