ОП Ид.No
580
Обект на поръчката
28.08.2015 17:19:58
Услуга
Предмет на поръчката
28.08.2015 17:19:58
“Избор на консултант във връзка с изпълнението на СМР за обект: „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка от бул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“
Ред за провеждане
28.08.2015 17:19:58
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
28.08.2015 17:19:58
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.08.2015 17:19:58
199 от 28.08.2015
685046 от 28.08.2015
28.08.2015 17:19:58
0.34 MB
Обявление/Публична покана
28.08.2015 17:19:58
от 28.08.2015
685047 от 28.08.2015
28.08.2015 17:19:58
0.24 MB
Документация
28.08.2015 17:19:58
 
28.08.2015 17:19:58
374.55 MB
28.08.2015 17:19:58
218.64 MB
Номер на преписка в АОП
28.08.2015 17:19:58
00044-2015-0132
Срок за получаване на офертите
28.08.2015 17:19:58
08.10.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.10.2015 16:45:16
53-00-11393 от 13.10.2015
13.10.2015 16:45:16
10.96 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2015 15:47:58
53-00-11798 от 22.10.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.11.2015 17:19:52
 
Решение за определяне на изпълнител
06.11.2015 17:19:52
276 от 06.11.2015
 
Договор No.РД-36-28/30.11.2015
Обособена позиция
04.12.2015 09:27:25
1
Предмет на договора
04.12.2015 09:27:25
“Избор на консултант във връзка с изпълнението на СМР за обект: „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка от бул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“
Уведомление на АОП за сключен договор
07.12.2015 12:11:02
700982 от 07.12.2015
Договор тип
04.12.2015 09:27:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.12.2015 09:27:25
РД-36-28 от 30.11.2015
Стойност на договора
04.12.2015 09:27:25
BGN, 79 957.00, 20.00, 95 948.40
Срок за изпълнение
04.12.2015 09:27:25
 
до датата на въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
04.12.2015 09:27:25
Пътконсулт 2000 ЕООД
Плащания