ОП Ид.No
584
Обект на поръчката
10.09.2015 09:29:31
Услуга
Предмет на поръчката
10.09.2015 09:29:31
„Избор на изпълнител за изготвяне на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за обект Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+769,55“.
Ред за провеждане
10.09.2015 09:29:31
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
10.09.2015 09:29:31
към Рамково споразумение № 53-00-10089/09.09.2015 г.
Обявление/Публична покана
10.09.2015 09:29:31
53-00-10089 от 09.09.2015
Документация
10.09.2015 09:30:18
 
10.09.2015 09:30:18
0.05 MB
Срок за получаване на офертите
10.09.2015 09:31:59
 
17.09.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2015 17:43:03
 
Решение за определяне на изпълнител
01.10.2015 17:43:03
243 от 01.10.2015
 
Договор No.Д-170/13.11.2015
Обособена позиция
16.11.2015 12:03:13
1
Предмет на договора
16.11.2015 12:03:13
„Избор на изпълнител за изготвяне на информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за обект Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+769,55“.
Уведомление на АОП за сключен договор
16.11.2015 16:08:30
697670 от 16.11.2015
Договор тип
16.11.2015 12:03:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.11.2015 12:03:13
Д-170 от 13.11.2015
16.11.2015 12:03:13
0.33 MB
16.11.2015 12:03:13
0.06 MB
16.11.2015 12:03:13
0.07 MB
Стойност на договора
16.11.2015 12:03:13
BGN, 6 460.00, 20.00, 7 752.00
Срок за изпълнение
16.11.2015 12:03:13
 
20 календарни дни
Изпълнител
16.11.2015 12:03:13
200069938, Клементина Григорова ЕООД