ОП Ид.No
598
Обект на поръчката
12.09.2015 12:11:36
Услуга
Предмет на поръчката
12.09.2015 12:11:36
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвяне на технически контрол по част „Конструктивна“ и осъществяване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км 23+650 до км 23+800“
Ред за провеждане
12.09.2015 12:11:36
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.09.2015 12:11:36
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.09.2015 12:12:59
205 от 12.09.2015
687286/12.09.2015
12.09.2015 12:40:51
0.29 MB
Обявление/Публична покана
12.09.2015 12:12:59
от 12.09.2015
687291/12.09.2015
12.09.2015 12:12:59
0.24 MB
Документация
12.09.2015 12:12:59
 
Номер на преписка в АОП
12.09.2015 12:11:36
00044-2015-0135
Срок за получаване на офертите
12.09.2015 12:11:36
22.10.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.12.2015 16:37:30
 
02.12.2015 16:37:30
0.42 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.12.2015 17:46:14
53-00-14158 от 15.12.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.01.2016 09:56:45
Протоколи от работата на комисията
12.01.2016 09:56:45
0.6 MB
12.01.2016 09:56:45
0.19 MB
12.01.2016 09:56:45
0.51 MB
Решение за класиране
12.01.2016 09:56:45
4 от 12.01.2016
 
Договор No.РД-36-2/19.02.2016
Обособена позиция
22.02.2016 09:42:24
1
Предмет на договора
22.02.2016 09:42:24
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвяне на технически контрол по част „Конструктивна“ и осъществяване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км 23+650 до км 23+800“
Договор тип
22.02.2016 09:42:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
22.02.2016 15:37:59
715222 от 22.02.2016
Договор
22.02.2016 09:42:24
РД-36-2 от 19.02.2016
22.02.2016 09:42:24
1.26 MB
22.02.2016 09:42:24
0.07 MB
22.02.2016 09:42:24
0.07 MB
Стойност на договора
22.02.2016 09:42:24
BGN, 22 822.00, 20.00, 27 386.40
Срок за изпълнение
22.02.2016 09:42:24
 
100 календарни дни
Изпълнител
22.02.2016 09:42:24
Пътинвест инженеринг АД