ОП Ид.No
600
Обект на поръчката
17.09.2015 15:05:04
Доставка
Предмет на поръчката
17.09.2015 15:05:04
„Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” за календарните 2015 г. и 2016 г.“
Ред за провеждане
17.09.2015 15:05:04
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2015 15:05:04
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.09.2015 15:05:04
238 от 17.09.2015
17.09.2015 15:05:04
0.23 MB
Обявление/Публична покана
17.09.2015 15:05:04
от 17.09.2015
17.09.2015 15:05:04
0.22 MB
Документация
17.09.2015 15:05:04
 
Номер на преписка в АОП
17.09.2015 15:44:52
00044-2015-0138
Срок за получаване на офертите
17.09.2015 15:44:52
29.10.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.11.2015 17:08:39
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.11.2015 17:02:45
53-00-12768 от 16.11.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.11.2015 16:53:38
 
Решение за определяне на изпълнител
25.11.2015 16:53:38
284 от 25.11.2015
Гаранция за участие
12.01.2016 11:08:39
0.01 MB
 
Договор No.Д-188/11.12.2015
Обособена позиция
14.12.2015 15:27:34
1
Предмет на договора
14.12.2015 15:27:34
„Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” за календарните 2015 г. и 2016 г.“
Уведомление на АОП за сключен договор
14.12.2015 15:27:34
702442 от 14.12.2015
Договор тип
14.12.2015 15:27:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.12.2015 15:27:34
Д-188 от 11.12.2015
14.12.2015 15:27:34
0.4 MB
14.12.2015 15:27:34
0.05 MB
Стойност на договора
14.12.2015 15:27:34
BGN, 1 657 138.00, 20.00, 1 988 565.60
Срок за изпълнение
14.12.2015 15:27:34
 
до 31.12.2016 год.
Изпълнител
14.12.2015 15:27:34
Еспас Ауто ООД
Плащания