ОП Ид.No
609
Обект на поръчката
05.10.2015 15:01:29
Услуга
Предмет на поръчката
05.10.2015 15:01:29
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Ремонтно-възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14+100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105“ І-1/Елешница/- Елин Пелин- Гара Елин Пелин- І-8/Нови хан/“.
Източник на финансиране
27.03.2017 15:51:24
АПИ
Ред за провеждане
05.10.2015 15:01:29
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.10.2015 15:01:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.10.2015 15:01:29
244 от 05.10.2015
05.10.2015 15:01:29
0.16 MB
Решение за промяна
19.10.2015 14:45:55
 
19.10.2015 14:45:55
0.25 MB
Обявление/Публична покана
05.10.2015 15:01:29
от 05.10.2015
05.10.2015 15:01:29
3.69 MB
Документация
05.10.2015 15:01:29
 
Номер на преписка в АОП
05.10.2015 15:01:29
00044-2015-0139
Срок за получаване на офертите
05.10.2015 15:01:29
16.11.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
06.11.2015 16:23:09
 
06.11.2015 16:23:09
0.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.01.2016 15:47:37
 
12.01.2016 15:47:37
3.77 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.01.2016 14:35:29
53-00-607 от 22.01.2016
Отваряне на цени на 27.01.2016г. от 10:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
22.01.2016 14:35:29
0.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.02.2016 11:04:25
 
19.02.2016 11:04:25
0.47 MB
19.02.2016 11:04:25
0.15 MB
19.02.2016 11:04:25
0.45 MB
Решение за класиране
19.02.2016 11:04:25
16 от 19.02.2016
19.02.2016 11:04:25
0.6 MB
 
Договор No.РД-34-3/10.05.2016
Предмет на договора
11.05.2016 14:39:06
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Ремонтно-възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14+100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105“ І-1/Елешница/- Елин Пелин- Гара Елин Пелин- І-8/Нови хан/“.
Уведомление на АОП за сключен договор
11.05.2016 14:39:06
732927 от 11.05.2016
Договор тип
11.05.2016 14:39:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.05.2016 14:39:06
РД-34-3 от 10.05.2016
Стойност на договора
11.05.2016 14:39:06
BGN, 30 666.00, 20.00, 36 799.20
Срок за изпълнение
11.05.2016 14:39:06
 
до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване
Изпълнител
11.05.2016 14:39:06
103882376, Трафик Холдинг ЕООД
Състояние на договора
27.03.2017 15:51:24
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
27.03.2017 15:51:24
Информация за изпълнен договор 779218/27.03.2017