ОП Ид.No
611
Обект на поръчката
05.10.2015 16:04:04
Строителство
Предмет на поръчката
05.10.2015 16:04:04
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път III-609 „Трявна - Дряново" при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990"
Ред за провеждане
05.10.2015 16:04:04
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.10.2015 16:04:04
открита
Решение за откриване на процедурата
05.10.2015 16:04:04
245 от 05.10.2015
Обявление/Публична покана
05.10.2015 16:04:04
от 05.10.2015
05.10.2015 16:04:04
0.84 MB
Документация
05.10.2015 16:04:04
 
Номер на преписка в АОП
05.10.2015 16:04:04
00044-2015-0140
Срок за получаване на офертите
05.10.2015 16:04:04
16.11.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.12.2015 10:23:49
 
14.12.2015 10:23:49
1.67 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.02.2016 15:36:38
53-00-1468 от 22.02.2016
На 25.02.2016 г. от 11:00 ч. в зала 406А в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.03.2016 14:43:08
 
Решение за определяне на изпълнител
02.03.2016 14:43:08
22 от 02.03.2016
 
Договор No.РД-33-2/10.05.2016
Обособена позиция
11.05.2016 14:27:43
1
Предмет на договора
11.05.2016 14:27:43
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път III-609 „Трявна - Дряново" при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990"
Уведомление на АОП за сключен договор
11.05.2016 14:27:43
732921 от 11.05.2016
Договор тип
11.05.2016 14:27:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.05.2016 14:27:43
РД-33-2 от 10.05.2016
11.05.2016 14:27:43
1.63 MB
11.05.2016 14:27:43
0.26 MB
11.05.2016 14:27:43
0.11 MB
11.05.2016 14:27:43
0.05 MB
Стойност на договора
11.05.2016 14:27:43
BGN, 469 774.73, 20.00, 563 729.68
Срок за изпълнение
11.05.2016 14:27:43
 
110 календарни дни
Изпълнител
11.05.2016 14:27:43
Пътстрой-Габрово АД
Дата на приключване
14.10.2016 15:05:24
07.09.2016
753333/14.10.2016
Основание за приключване на договора
14.10.2016 15:05:24
Информация за изпълнен договор
14.10.2016 15:05:24
0.12 MB