ОП Ид.No
618
Обект на поръчката
07.10.2015 14:56:48
Услуга
Предмет на поръчката
07.10.2015 14:56:48
Изработване на планове за управление на строителни отпадъци на инвестиционни проекти, както следва: 1. Основен ремонт (рехабилитация) на път III-2307 „Разклон с път II-23 – Руйно – Яребица - Главиница“ от км 0+000 до км 6+208.68; 2. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-401 „Микре – Ловеч“ от км 0+000 до км 15+479.58; 3. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-207 „І-2 - (о.п. Шумен - Девня) - Ветрино - границата ОПУ Варна – Тервел - границата ОПУ Силистра“ от км 8+877.80 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69; 4. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-107 „(о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново – Рила - Рилски манастир“ от км 11+010 до км 30+793; 5. Основен ремонт(рехабилитация) на път II-35 „Плевен – Ловеч“ от км 13+600.47 до км 25+384.27. 6. Основен ремонт (рехабилитация) на път III-402 "І-4 Борима - Дълбок дол - гара Добродан (ІІ-35)" от км 0+000 до км 30+479.68 7. Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-504 "Самоводене - Обединение" от км 0+000 до км 26+113.60 8. Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път II-12 "о.п. Видин - Брегово - граница р Сърбия" от км 0+250.81 до км 8+841.10 9. Път I-9 Слънчев бряг- Бургас участък Ахелой-Поморие от км 212+233.06 до км 217+600 реконструкция и изграждане на второ платно”
Ред за провеждане
07.10.2015 14:56:48
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
07.10.2015 14:56:48
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.10.2015 14:56:48
250 от 07.10.2015
07.10.2015 14:56:48
2.21 MB
Обявление/Публична покана
07.10.2015 14:59:45
от 07.10.2015
07.10.2015 14:59:45
0.13 MB
Документация
07.10.2015 14:59:45
 
Номер на преписка в АОП
07.10.2015 14:56:48
00044-2015-0141
Срок за получаване на офертите
07.10.2015 14:56:48
19.11.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.12.2015 16:29:47
Протокол № 1
10.12.2015 16:29:47
0.49 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.12.2015 14:04:31
53-00-14354 от 18.12.2015
На 23.12.2015 г. от 10:00 ч. в стая 605 в сградада на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.01.2016 13:11:15
Протоколи № 2 и № 3
13.01.2016 13:11:15
0.25 MB
13.01.2016 13:11:15
0.6 MB
Решение за класиране
13.01.2016 13:11:15
5 от 13.01.2016
 
Договор No.Д-30/11.03.2016
Обособена позиция
15.03.2016 13:33:07
1
Предмет на договора
15.03.2016 13:33:07
“Изработване на планове за управление на строителни отпадъци на инвестиционни проекти, обединени в една обособена позиция.
Уведомление на АОП за сключен договор
16.03.2016 15:29:35
720049 от 16.03.2016
Договор тип
15.03.2016 13:33:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.03.2016 13:33:07
Д-30 от 11.03.2016
15.03.2016 13:33:07
0.41 MB
15.03.2016 13:33:07
0.04 MB
15.03.2016 13:33:07
0.15 MB
Стойност на договора
15.03.2016 13:33:07
BGN, 6 250.00, 20.00, 7 500.00
Срок за изпълнение
15.03.2016 13:33:07
 
15 календарни дни
Изпълнител
15.03.2016 13:33:07
Би Ес Проект ЕООД