ОП Ид.No
625
Обект на поръчката
12.10.2015 15:21:44
Строителство
Предмет на поръчката
12.10.2015 15:21:44
"Извършване на текущ ремонт на материално-техническа база на обекти,стопанисвани от АПИ-ОПУ-Русе"
Ред за провеждане
12.10.2015 16:36:28
ЗОП чл.90
Решение за откриване на процедурата
12.10.2015 15:21:44
Решение-5 от 12.10.2015
12.10.2015 15:21:44
2.12 MB
Документация
12.10.2015 15:21:44
Покана и Приложения към Поканата
12.10.2015 15:21:44
4.71 MB
Номер на преписка в АОП
12.10.2015 15:21:44
00044-2015-0146
Срок за получаване на офертите
12.10.2015 15:21:44
19.10.2015 14:57
17,00 часа
Решение за определяне на изпълнител
22.10.2015 16:28:13
 
Решение за завършване по чл. 38/39
11.11.2015 12:07:26
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.10.2015 15:04:17
 
22.10.2015 15:04:17
2.02 MB
 
Договор No.7/09.11.2015
Обособена позиция
11.11.2015 09:26:50
1
Позиция CPV код
11.11.2015 09:26:50
45000000-7
Предмет на договора
11.11.2015 09:26:50
"Извършване на текущ ремонт на материално-техническа база на обекти,стопанисвани от АПИ-ОПУ-Русе"
Договор тип
11.11.2015 09:26:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.11.2015 09:26:50
7 от 09.11.2015
11.11.2015 09:26:50
2.54 MB
Стойност на договора
11.11.2015 09:26:50
BGN, 16 657.55, 20.00, 19 989.06
Срок за изпълнение
11.11.2015 09:26:50
09.01.2016
Изпълнител
11.11.2015 09:26:50
БУЛСТРОЙ ООД
Състояние на договора
11.11.2015 09:26:50
В изпълнение
Плащания