ОП Ид.No
626
Обект на поръчката
12.10.2015 16:47:53
Строителство
Предмет на поръчката
12.10.2015 16:47:53
„Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път ІІІ-197 Борино-Девин при км 79+660“
Ред за провеждане
12.10.2015 16:47:53
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2015 16:47:53
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
14.10.2015 14:13:05
Е-31-00-054398 от 14.10.2015
14.10.2015 14:13:05
0.03 MB
Решение за откриване на процедурата
12.10.2015 16:47:53
258 от 12.10.2015
691963/12.10.2015
12.10.2015 16:47:53
0.44 MB
Покани до участниците
12.10.2015 16:47:53
53-00-11324 от 12.10.2015
Документация
12.10.2015 16:47:53
 
12.10.2015 16:47:53
1.64 MB
Номер на преписка в АОП
12.10.2015 16:47:53
00044-2015-0147
Срок за получаване на офертите
12.10.2015 16:47:53
20.10.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.11.2015 12:38:48
Доклад
03.11.2015 12:38:48
0.44 MB
Решение за определяне на изпълнител
03.11.2015 12:38:48
274 от 03.11.2015
 
Договор No.РД-39-1/01.12.2015
Обособена позиция
02.12.2015 15:16:27
1
Предмет на договора
02.12.2015 15:16:27
„Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: „Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път ІІІ-197 Борино-Девин при км 79+660“
Договор тип
02.12.2015 15:16:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
02.12.2015 15:16:27
1.18 MB
02.12.2015 15:16:27
0.13 MB
02.12.2015 15:16:27
0.25 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
04.12.2015 09:34:02
700598 от 03.12.2015
Договор
02.12.2015 15:16:27
РД-39-1 от 01.12.2015
Стойност на договора
02.12.2015 15:16:27
BGN, 102 957.41, 20.00, 123 548.89
Срок за изпълнение
02.12.2015 15:16:27
 
30 календарни дни
Изпълнител
02.12.2015 15:16:27
123682269, ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Дата на приключване
27.04.2016 16:20:09
16.12.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.04.2016 16:20:09
24-00-1740 от 27.04.2016
731824/27.04.2016
27.04.2016 16:20:09
0.13 MB
Състояние на договора
27.04.2016 16:24:08
Изпълнен в срок
Плащания