ОП Ид.No
627
Обект на поръчката
20.10.2015 13:55:54
Доставка
Предмет на поръчката
20.10.2015 13:55:54
Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на РПС Търговище, с адрес: гр.Търговище, ул. "Трети март"№40
Ред за провеждане
20.10.2015 13:55:54
ЗОП чл.90
Становище от АОП
28.10.2015 11:30:24
Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП - Изх.№Е-31-00-055856 от 27.10.2015
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2015 13:55:54
Договаряне без обявление
Решение за откриване на процедурата
20.10.2015 13:55:54
РД-09-66 от 20.10.2015
Номер на преписка в АОП
20.10.2015 13:55:54
00044-2015-0149
 
Договор No.№А-02-36/01.11.2015
Обособена позиция
10.11.2015 16:32:54
1
Позиция CPV код
10.11.2015 16:32:54
09123000-7
Предмет на договора
10.11.2015 16:32:54
Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на РПС Търговище, с адрес: гр.Търговище, ул. "Трети март"№40
Договор
10.11.2015 16:32:54
№А-02-36 от 01.11.2015
В eventis №РД-37-5/03.11.2015г.
Договор тип
10.11.2015 16:32:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
11.07.2016 16:40:00
BGN
Срок за изпълнение
10.11.2015 16:32:54
01.11.2025
Изпълнител
10.11.2015 16:32:54
Черноморска технологична компания АД гр.Варна
Състояние на договора
10.11.2015 16:32:54
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
18.11.2015 13:44:54
24-00-110 от 18.11.2015
Плащания