ОП Ид.No
628
Обект на поръчката
20.10.2015 13:59:28
Доставка
Предмет на поръчката
20.10.2015 13:59:28
Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на ОПУ Търговище с адрес: гр.Търговище, ул. "Христо Ботев" №30
Ред за провеждане
20.10.2015 13:59:28
ЗОП чл.90
Становище от АОП
29.10.2015 14:55:18
Становище за осъществен предварителен протокол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП - Изх.№Е-31-00-055880 от 29.10.2015
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2015 13:59:28
Договаряне без обявление
Решение за откриване на процедурата
20.10.2015 13:59:28
РД-09-67 от 20.10.2015
Номер на преписка в АОП
20.10.2015 13:59:28
00044-2015-0150
 
Договор No.А-02-103/01.11.2015
Обособена позиция
17.11.2015 16:25:36
1
Позиция CPV код
17.11.2015 16:25:36
09123000-7
Предмет на договора
17.11.2015 16:25:36
Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на ОПУ Търговище с адрес: гр.Търговище, ул. "Христо Ботев" №30
Договор тип
17.11.2015 16:25:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.11.2015 16:25:36
А-02-103 от 01.11.2015
В eventis №РД-37-6/03.11.2015г.
Стойност на договора
11.07.2016 16:42:19
BGN
Срок за изпълнение
17.11.2015 16:25:36
01.11.2025
Изпълнител
17.11.2015 16:25:36
Аресгаз ЕАД
Състояние на договора
17.11.2015 16:25:36
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
18.11.2015 13:47:10
24-00-111 от 18.11.2015
Плащания