ОП Ид.No
629
Обект на поръчката
20.10.2015 14:02:13
Доставка
Предмет на поръчката
20.10.2015 14:02:13
Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на РПС Попово, с адрес: гр.Попово, бул. "България" №112
Ред за провеждане
20.10.2015 14:02:13
ЗОП чл.90
Становище от АОП
28.10.2015 11:25:10
Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП - Изх.№Е-31-00-055889 от 27.10.2015
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2015 14:02:13
Договаряне без обявление
Решение за откриване на процедурата
20.10.2015 14:02:13
РД-09-68 от 20.10.2015
Номер на преписка в АОП
28.10.2015 11:25:10
00044-2015-0151
 
Договор No.№CNT106329/01.11.2015
Обособена позиция
17.11.2015 14:24:30
1
Позиция CPV код
17.11.2015 14:24:30
09123000-7
Предмет на договора
17.11.2015 14:24:30
Доставка на природен газ за стопански нужди за: Административна сграда на РПС Попово, с адрес: гр.Попово, бул. "България" №112
Договор тип
17.11.2015 14:24:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.11.2015 14:24:30
№CNT106329 от 01.11.2015
В eventis №РД-37-7/03.11.2015г.
Стойност на договора
11.07.2016 16:46:39
BGN
Срок за изпълнение
17.11.2015 14:24:30
01.11.2018
Изпълнител
17.11.2015 14:24:30
Овергаз мрежи ЕАД София-клон Русе
Дата на приключване
11.07.2016 16:46:39
01.11.2018
Състояние на договора
17.11.2015 14:24:30
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
18.11.2015 13:49:37
24-00-112 от 18.11.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
20.03.2019 13:33:32
24-00-34 от 20.03.2019
Плащания