ОП Ид.No
631
Обект на поръчката
23.10.2015 15:19:26
Строителство
Предмет на поръчката
23.10.2015 15:19:26
“Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен: 1. Частичен ремонт на хидроизолация на покрив на административна сграда на ОПУ Шумен; 2. Ремонт на хидроизолация на покрив на работилница при ОПУ Шумен; З. Ремонт на покрив кантон Хитрино; 4. Ремонт кантон Радко Димитриево.“
Ред за провеждане
23.10.2015 15:19:26
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
23.10.2015 15:19:26
П-343/12.10.2015 г.
Решение за откриване на процедурата
23.10.2015 15:19:26
1886/19.10.2015 г. от 19.10.2015
23.10.2015 15:46:20
0.07 MB
Покани до участниците
23.10.2015 16:07:14
 
Документация
23.10.2015 15:19:26
 
23.10.2015 15:19:26
0.35 MB
23.10.2015 15:49:06
8.38 MB
Номер на преписка в АОП
23.10.2015 15:19:26
00044-2015-0152
Срок за получаване на офертите
30.11.2015 13:23:09
03.11.2015
12.00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.11.2015 11:25:32
 
17.11.2015 11:25:32
1.02 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.11.2015 11:25:32
от 16.11.2015
17.11.2015 11:25:32
1 MB
 
Договор No.63/25.11.2015
Обособена позиция
30.11.2015 13:35:10
1
Позиция CPV код
30.11.2015 13:35:10
45000000-7
Предмет на договора
30.11.2015 13:35:10
“Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен: 1. Частичен ремонт на хидроизолация на покрив на административна сграда на ОПУ Шумен; 2. Ремонт на хидроизолация на покрив на работилница при ОПУ Шумен; З. Ремонт на покрив кантон Хитрино; 4. Ремонт кантон Радко Димитриево.“
Договор тип
30.11.2015 13:35:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
30.11.2015 13:35:10
3.55 MB
Договор
30.11.2015 13:35:10
63 от 25.11.2015
30.11.2015 13:35:10
3.55 MB
Стойност на договора
30.11.2015 13:35:10
BGN, 28 151.79, 20.00, 33 782.15
33 782.15
Срок за изпълнение
30.11.2015 13:35:10
25.01.2016
Изпълнител
30.11.2015 13:35:10
Хидрострой АД
Дата на приключване
30.11.2015 13:35:10
25.01.2016
Състояние на договора
30.11.2015 13:35:10
В изпълнение
Основание за приключване на договора
18.12.2015 14:06:06
Приемателен протокол от 15.12.2015 г.
Гаранции
Плащания