ОП Ид.No
644
Обект на поръчката
06.11.2015 17:35:36
Услуга
Предмет на поръчката
06.11.2015 17:35:36
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция 1:„АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011.31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел „Тополовград” - от обекта се засяга 1 бр. поземлен имот – земеделска земя; - Обособена позиция 2: „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“ - от обекта се засягат 4 бр. поземлени имоти в урбанизирани територии; - Обособена позиция 3: „Път III–862 „Пловдив–Лилково“ – Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи от км 8+100 до км 8+500“ - от обекта се засягат 6 бр. поземлени имоти, от които: 1 бр. поземлен имот - земеделска земя и 5 бр. - земеделски земи с трайни насаждения; - Обособена позиция 4: „АМ „Тракия“ ЛОТ 2, участък „Стара Загора - Нова Загора“ от км 210+100 до км 241+900“ - основно трасе и изместване на линейни мрежи на техническата инфраструктура. От обекта се засягат 4 бр. поземлени имоти в горски територии; - Обособена позиция 5: „АМ Марица „Оризово-Капитан Андреево“ от км 108+260 до км 114+000 - Корекция на река Левка при втока на мост при км 109+720“. От обекта се засягат 17 бр. поземлени имоти, от които: 15 бр. поземлени имоти - земеделски земи и 2 бр. поземлени имоти в горски територии; - Обособена позиция 6: „Закупуване на терен в горски фонд по реда на § 123 от ЗИДЗГ /отм./, находящ се в м. „Ликовуня“, гр. Созопол, област Бургас“ - От обекта се засяга 1 бр. поземлен имот в горска територия“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011.31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел „Тополовград”
2 „Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“
3 „Път III–862 „Пловдив–Лилково“ – Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи от км 8+100 до км 8+500“
4 „АМ „Тракия“ ЛОТ 2, участък „Стара Загора - Нова Загора“ от км 210+100 до км 241+900“ - основно трасе и изместване на линейни мрежи на техническата инфраструктура.
5 „АМ Марица „Оризово-Капитан Андреево“ от км 108+260 до км 114+000 - Корекция на река Левка при втока на мост при км 109+720“
6 „Закупуване на терен в горски фонд по реда на § 123 от ЗИДЗГ /отм./, находящ се в м. „Ликовуня“, гр. Созопол, област Бургас“
Ред за провеждане
06.11.2015 17:35:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
06.11.2015 17:35:36
към рамково споразумение № 53-00-13494 от 25.11.2014 г./ открита
Обявление/Публична покана
06.11.2015 17:35:36
Покана №53-00-12432 от 06.11.2015
06.11.2015 17:35:36
0.37 MB
Документация
06.11.2015 17:35:36
 
Срок за получаване на офертите
06.11.2015 17:35:36
13.11.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.12.2015 16:07:56
 
02.12.2015 16:07:56
0.59 MB
Решение за класиране
02.12.2015 16:07:56
287 от 02.12.2015
02.12.2015 16:07:56
0.21 MB
 
Договор No.Д-16/29.01.2016
Обособена позиция
02.02.2016 15:24:35
1
Предмет на договора
02.02.2016 15:24:35
„АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011.31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел „Тополовград”
Уведомление на АОП за сключен договор
02.02.2016 15:24:35
711354 от 02.02.2016
Договор тип
02.02.2016 15:24:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.02.2016 15:24:35
Д-16 от 29.01.2016
02.02.2016 15:24:35
0.64 MB
02.02.2016 15:24:35
0.1 MB
02.02.2016 15:24:35
0.07 MB
Стойност на договора
02.02.2016 15:24:35
BGN, 69.00, 20.00, 82.80
Срок за изпълнение
02.02.2016 15:24:35
 
12 месеца
Изпълнител
02.02.2016 15:24:35
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-15/29.01.2016
Обособена позиция
02.02.2016 15:24:35
2
Предмет на договора
02.02.2016 15:24:35
„Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540, участък от км 0+000 до км 15+100“
Уведомление на АОП за сключен договор
02.02.2016 15:24:35
711354 от 02.02.2016
Договор тип
02.02.2016 15:24:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.02.2016 15:24:35
Д-15 от 29.01.2016
02.02.2016 15:24:35
0.6 MB
02.02.2016 15:24:35
0.07 MB
02.02.2016 15:24:35
0.11 MB
Стойност на договора
02.02.2016 15:24:35
BGN, 70.00, 20.00, 84.00
Срок за изпълнение
02.02.2016 15:24:35
 
12 месеца
Изпълнител
02.02.2016 15:24:35
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-18/29.01.2016
Обособена позиция
02.02.2016 15:24:35
3
Предмет на договора
02.02.2016 15:24:35
„Път III–862 „Пловдив–Лилково“ – Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи от км 8+100 до км 8+500“
Договор тип
02.02.2016 15:24:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
02.02.2016 15:24:35
711354 от 02.02.2016
Договор
02.02.2016 15:24:35
Д-18 от 29.01.2016
02.02.2016 15:24:35
0.61 MB
02.02.2016 15:24:35
0.07 MB
02.02.2016 15:24:35
0.1 MB
Стойност на договора
02.02.2016 15:24:35
BGN, 139.00, 20.00, 166.80
Срок за изпълнение
02.02.2016 15:24:35
 
12 месеца
Изпълнител
02.02.2016 15:24:35
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-14/29.01.2016
Обособена позиция
02.02.2016 15:24:35
4
Предмет на договора
02.02.2016 15:24:35
„АМ „Тракия“ ЛОТ 2, участък „Стара Загора - Нова Загора“ от км 210+100 до км 241+900“ - основно трасе и изместване на линейни мрежи на техническата инфраструктура.
Договор тип
02.02.2016 15:24:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
02.02.2016 15:24:35
711354 от 02.02.2016
Договор
02.02.2016 15:24:35
Д-14 от 29.01.2016
02.02.2016 15:24:35
0.57 MB
02.02.2016 15:24:35
0.11 MB
02.02.2016 15:24:35
0.07 MB
Стойност на договора
02.02.2016 15:24:35
BGN, 73.00, 20.00, 87.60
Срок за изпълнение
02.02.2016 15:24:35
 
12 месеца
Изпълнител
02.02.2016 15:24:35
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-17/29.01.2016
Обособена позиция
02.02.2016 15:24:35
5
Предмет на договора
02.02.2016 15:24:35
„АМ Марица „Оризово-Капитан Андреево“ от км 108+260 до км 114+000 - Корекция на река Левка при втока на мост при км 109+720“
Договор тип
02.02.2016 15:24:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
02.02.2016 15:24:35
711354 от 02.02.2016
Договор
02.02.2016 15:24:35
Д-17 от 29.01.2016
02.02.2016 15:24:35
0.57 MB
02.02.2016 15:24:35
0.11 MB
02.02.2016 15:24:35
0.07 MB
Стойност на договора
02.02.2016 15:24:35
BGN, 142.00, 20.00, 170.40
Срок за изпълнение
02.02.2016 15:24:35
 
12 месеца
Изпълнител
02.02.2016 15:24:35
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-19/29.01.2016
Обособена позиция
02.02.2016 15:24:35
6
Предмет на договора
02.02.2016 15:24:35
„Закупуване на терен в горски фонд по реда на § 123 от ЗИДЗГ /отм./, находящ се в м. „Ликовуня“, гр. Созопол, област Бургас“
Уведомление на АОП за сключен договор
02.02.2016 15:24:35
711354 от 02.02.2016
Договор тип
02.02.2016 15:24:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.02.2016 15:24:35
Д-19 от 29.01.2016
02.02.2016 15:24:35
0.58 MB
02.02.2016 15:24:35
0.11 MB
02.02.2016 15:24:35
0.07 MB
Стойност на договора
02.02.2016 15:24:35
BGN, 73.00, 20.00, 87.60
Срок за изпълнение
02.02.2016 15:24:35
 
12 месеца
Изпълнител
02.02.2016 15:24:35
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД