ОП Ид.No
647
Обект на поръчката
16.11.2015 10:12:05
Строителство
Предмет на поръчката
16.11.2015 10:12:05
„Избор на изпълнител за извършване на допълнително проектиране и строително-монтажни работи за обект Път І-1 (Е79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, подобект: Стабилизиране и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъци от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300“.
Ред за провеждане
16.11.2015 10:12:05
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
16.11.2015 10:12:05
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
01.12.2015 16:56:14
E-31-00-060664 от 01.12.2015
Решение за откриване на процедурата
16.11.2015 10:12:05
278 от 16.11.2015
16.11.2015 10:12:05
0.41 MB
Покани до участниците
16.11.2015 10:12:05
53-00-12719 от 16.11.2015
Документация
16.11.2015 10:12:05
 
16.11.2015 10:12:05
54.82 MB
Номер на преписка в АОП
16.11.2015 10:12:05
00044-2015-0155
Срок за получаване на офертите
16.11.2015 10:12:05
18.11.2015 10:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.12.2015 16:26:38
 
01.12.2015 16:26:38
1.3 MB
Решение за класиране
01.12.2015 16:26:38
286 от 01.12.2015
01.12.2015 16:26:38
0.08 MB
 
Договор No. РД-33-28/10.12.2015
Обособена позиция
11.12.2015 11:29:29
1
Предмет на договора
11.12.2015 11:29:29
„Избор на изпълнител за извършване на допълнително проектиране и строително-монтажни работи за обект Път І-1 (Е79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, подобект: Стабилизиране и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъци от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300“.
Уведомление на АОП за сключен договор
14.12.2015 16:15:06
702471 от 14.12.2015
Договор тип
11.12.2015 11:29:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.12.2015 11:29:29
РД-33-28 от 10.12.2015
11.12.2015 11:29:29
0.09 MB
11.12.2015 11:29:29
0.27 MB
11.12.2015 11:29:29
0.05 MB
Стойност на договора
11.12.2015 11:29:29
BGN, 4 924 500.00, 20.00, 5 909 400.00
Срок за изпълнение
11.12.2015 11:29:29
 
40 календарни дни
Изпълнител
11.12.2015 11:29:29
Обединение Обход Монтана
Плащания