ОП Ид.No
650
Обект на поръчката
16.11.2015 13:41:41
Услуга
Предмет на поръчката
16.11.2015 13:41:41
„Изготвяне доклад за оценка на степента на въздействие за обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив (Път III-805 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ – п.в. Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград - Смолян“ от км 0+000 до км 14+750) - Реконструкция с изграждане на второ пътно платно”
Ред за провеждане
16.11.2015 13:41:41
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.11.2015 13:41:41
към рамково споразумение № 53-00-4308 от 11.04.2014
Обявление/Публична покана
16.11.2015 13:41:41
Покана № 53-00-12724 от 16.11.2015
Документация
16.11.2015 13:41:41
 
Срок за получаване на офертите
16.11.2015 13:41:41
25.11.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.12.2015 14:25:12
 
07.12.2015 14:25:12
0.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
07.12.2015 14:25:12
294 от 07.12.2015
07.12.2015 14:25:12
0.07 MB
 
Договор No.Д-2/06.01.2016
Обособена позиция
11.01.2016 12:09:51
1
Предмет на договора
11.01.2016 12:09:51
„Изготвяне доклад за оценка на степента на въздействие за обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив (Път III-805 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ – п.в. Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик – Пловдив“/ - Асеновград - Смолян“ от км 0+000 до км 14+750) - Реконструкция с изграждане на второ пътно платно”
Уведомление на АОП за сключен договор
11.01.2016 12:09:51
706613 от 11.01.2016
Договор тип
11.01.2016 12:09:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
11.01.2016 12:09:51
0.37 MB
11.01.2016 12:09:51
0.05 MB
11.01.2016 12:09:51
0.04 MB
Договор
11.01.2016 12:09:51
Д-2 от 06.01.2016
Стойност на договора
11.01.2016 12:09:51
BGN, 28 305.00, 20.00, 33 966.00
Срок за изпълнение
11.01.2016 12:09:51
 
45 календарни дни
Изпълнител
11.01.2016 12:09:51
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД
Дата на приключване
21.05.2020 10:28:23
 
978318/21.05.2020