ОП Ид.No
656
Обект на поръчката
18.11.2015 15:02:45
Строителство
Предмет на поръчката
18.11.2015 15:02:45
„Ремонтно възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14 + 100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105“ І-1 /Елешница/-Елин Пелин – Гара Елин Пелин – І-8/Нови хан/“.
Източник на финансиране
24.08.2016 15:15:39
АПИ
Ред за провеждане
18.11.2015 15:02:45
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
18.11.2015 15:02:45
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.11.2015 15:02:45
281 от 18.11.2015
698146/18.11.2015 г.
18.11.2015 15:02:45
0.29 MB
Обявление/Публична покана
18.11.2015 15:02:45
от 18.11.2015
698150/18.11.2015 г.
18.11.2015 15:02:45
0.25 MB
Документация
18.11.2015 15:02:45
 
Номер на преписка в АОП
18.11.2015 15:02:45
00044-2015-0156
Срок за получаване на офертите
18.11.2015 15:02:45
18.01.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
07.12.2015 12:27:08
 
07.12.2015 12:27:08
0.13 MB
Разяснения по документация за участие
11.01.2016 16:58:18
 
11.01.2016 16:58:18
0.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.02.2016 15:46:25
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.04.2016 16:21:14
53-00-3076 от 25.04.2016
На 28.04.2016 г. от 11:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.05.2016 11:01:46
 
11.05.2016 11:01:46
0.38 MB
11.05.2016 11:01:46
0.21 MB
11.05.2016 11:01:46
0.78 MB
11.05.2016 11:01:46
0.62 MB
Решение за класиране
11.05.2016 11:01:46
69 от 10.05.2016
11.05.2016 11:01:46
0.56 MB
 
Договор No.РД-37-13/19.08.2016
Обособена позиция
24.08.2016 15:15:39
1
Предмет на договора
24.08.2016 15:15:39
„Ремонтно възстановителни работи на ж.п. надлез на км 14 + 100 при гара Елин Пелин, път ІІІ-105“ І-1 /Елешница/-Елин Пелин – Гара Елин Пелин – І-8/Нови хан/“.
Договор тип
24.08.2016 15:15:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
24.08.2016 15:15:39
746219 от 24.08.2016
24.08.2016 15:15:39
0.19 MB
Договор
24.08.2016 15:15:39
РД-37-13 от 19.08.2016
24.08.2016 15:15:39
0.08 MB
Стойност на договора
24.08.2016 15:15:39
BGN, 1 749 287.85, 20.00, 2 099 145.42
Срок за изпълнение
24.08.2016 15:15:39
 
98 календарни дни
Изпълнител
24.08.2016 15:15:39
КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД
Състояние на договора
24.08.2016 15:15:39
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
24.08.2016 15:15:39
Информация за изпълнение на договор 779216/27.03.2017