ОП Ид.No
659
Обект на поръчката
26.11.2015 16:57:51
Строителство
Предмет на поръчката
26.11.2015 16:57:51
"Избор на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на обект: „Път II-51 „Бяла - Попово” от км 0+858 до км 0+908”
Ред за провеждане
26.11.2015 16:57:51
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
26.11.2015 16:57:51
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.11.2015 16:57:51
285 от 26.11.2015
699569/26.11.2015 г.
26.11.2015 16:57:51
0.3 MB
Обявление/Публична покана
26.11.2015 16:57:51
от 26.11.2015
699572/26.11.2015 г.
26.11.2015 16:57:51
0.24 MB
Документация
26.11.2015 16:57:51
 
Номер на преписка в АОП
26.11.2015 16:57:51
00044-2015-0158
Срок за получаване на офертите
26.11.2015 16:57:51
14.01.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
21.12.2015 16:41:19
до всички заинтересовани
Решение за прекратяване
07.01.2016 12:31:02
1 от 07.01.2016
706077/07.01.2016
07.01.2016 12:31:02
0.1 MB
07.01.2016 12:31:02
0.23 MB