ОП Ид.No
66
Обект на поръчката
11.02.2015 16:05:26
Услуга
Предмет на поръчката
11.02.2015 16:05:26
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540 ПО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“
Източник на финансиране
14.06.2019 14:08:42
ОПТ
Ред за провеждане
11.02.2015 16:05:26
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
11.02.2015 16:05:26
Открита процедура
Становище от АОП
20.02.2015 09:51:39
Доклад от осъществен предварителен контрол - ПК-РР-7 от 19.02.2015
20.02.2015 09:51:39
0.09 MB
Решение за откриване на процедурата
11.02.2015 16:05:26
26 (647958) от 11.02.2015
11.02.2015 16:05:26
0.3 MB
Обявление/Публична покана
11.02.2015 16:05:26
647956 от 11.02.2015
11.02.2015 16:05:26
1.3 MB
Документация
11.02.2015 16:05:26
 
11.02.2015 16:05:26
2.02 MB
Номер на преписка в АОП
11.02.2015 16:05:26
00044-2015-0003
Срок за получаване на офертите
11.02.2015 16:05:26
06.04.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.04.2015 16:51:43
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.04.2015 17:15:52
 
Решение за класиране
19.05.2015 17:21:25
99 от 19.05.2015
Гаранция за участие
26.06.2015 14:11:56
0.01 MB
 
Договор No.Д-78/29.05.2015
Обособена позиция
01.06.2015 10:15:32
1
Предмет на договора
01.06.2015 10:15:32
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540 ПО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“
Договор тип
01.06.2015 10:15:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.06.2015 10:15:32
Д-78 от 29.05.2015
Стойност на договора
01.06.2015 10:15:32
BGN, 617 431.00, 20.00, 740 917.20
Срок за изпълнение
01.06.2015 10:15:32
 
150 календарни дни
Изпълнител
01.06.2015 10:15:32
Национален археологически институт с музей при БАН
Дата на приключване
14.06.2019 14:08:42
18.12.2015
Обявление за приключване на договор
Състояние на договора
01.06.2015 10:15:32
Изпълнен в срок