ОП Ид.No
661
Обект на поръчката
03.12.2015 09:50:51
Строителство
Предмет на поръчката
03.12.2015 09:50:51
Допълнителни строително-монтажни работи на обект: „Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян.
Ред за провеждане
03.12.2015 09:50:51
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
03.12.2015 09:50:51
Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
07.12.2015 17:12:19
Е-31-00-064166 от 07.12.2015
Решение за откриване на процедурата
03.12.2015 09:50:51
288 от 02.12.2015
700494/02.12.2015 г.
03.12.2015 12:00:46
0.39 MB
Покани до участниците
03.12.2015 09:50:51
53-00-13478 от 02.12.2015
03.12.2015 12:00:46
0.71 MB
Документация
03.12.2015 09:50:51
 
03.12.2015 12:00:46
1.67 MB
Номер на преписка в АОП
03.12.2015 09:50:51
00044-2015-0160
Срок за получаване на офертите
03.12.2015 09:50:51
03.12.2015 10:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.12.2015 14:05:13
 
Решение за определяне на изпълнител
04.12.2015 14:05:13
290 от 04.12.2015
04.12.2015 14:18:30
0.1 MB
 
Договор No.РД-37-25/04.12.2015
Обособена позиция
08.12.2015 15:57:29
1
Предмет на договора
08.12.2015 15:57:29
Допълнителни локални ремонти на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-027 – S – 02 “Лот 27 Рехабилитация на Път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, Път ІІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350,73 и Път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян”
Уведомление на АОП за сключен договор
09.12.2015 14:58:14
701484 от 09.12.2015
Договор тип
08.12.2015 15:57:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.12.2015 15:57:29
РД-37-25 от 04.12.2015
08.12.2015 15:57:29
0.66 MB
08.12.2015 15:57:29
0.07 MB
Стойност на договора
08.12.2015 15:57:29
BGN, 1 549 124.77, 20.00, 1 858 949.72
Срок за изпълнение
08.12.2015 15:57:29
 
7 календарни дни
Изпълнител
08.12.2015 15:57:29
ДЗЗД АПП Лот 27
Плащания