ОП Ид.No
668
Обект на поръчката
04.12.2015 15:48:54
Услуга
Предмет на поръчката
04.12.2015 15:48:54
„Изработване на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) и частична реконструкция на обект: Път III-861 /ІІ-86/ ”Югово – Лъки - Здравец” от км 0+000 до км 31+040 и упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект“.
Източник на финансиране
30.11.2016 11:05:31
АПИ
Ред за провеждане
04.12.2015 15:48:54
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
04.12.2015 15:48:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.12.2015 15:48:54
291 от 04.12.2015
700856/04.12.2015 г.
04.12.2015 15:48:54
0.32 MB
Обявление/Публична покана
04.12.2015 15:48:54
от 04.12.2015
700870/04.12.2015 г.
04.12.2015 15:48:54
0.25 MB
Документация
04.12.2015 15:48:54
 
Номер на преписка в АОП
04.12.2015 15:48:54
00044-2015-0162
Срок за получаване на офертите
04.12.2015 15:48:54
21.01.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.03.2016 14:40:50
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.04.2016 16:29:47
53-00-2952 от 19.04.2016
На 25.04.2016 от 10:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ
19.04.2016 16:29:47
1.35 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2016 16:27:02
 
Решение за определяне на изпълнител
27.05.2016 16:27:02
73 от 27.05.2016
 
Договор No.РД-37-17/29.11.2016
Обособена позиция
30.11.2016 11:05:31
1
Предмет на договора
30.11.2016 11:05:31
„Изработване на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) и частична реконструкция на обект: Път III-861 /ІІ-86/ ”Югово – Лъки - Здравец” от км 0+000 до км 31+040 и упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове, на всички части на техническия проект“.
Договор тип
30.11.2016 11:05:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.11.2016 11:05:31
РД-37-17 от 29.11.2016
760236/30.11.2016
Стойност на договора
30.11.2016 11:05:31
BGN, 124 550.00, 20.00, 149 460.00
Срок за изпълнение
30.11.2016 11:05:31
 
120 дни
Изпълнител
30.11.2016 11:05:31
РУТЕКС ООД