ОП Ид.No
669
Обект на поръчката
08.12.2015 10:40:10
Услуга
Предмет на поръчката
08.12.2015 10:40:10
Ремонт на покривна конструкция на кантон "Предел", намиращ се в местността Предел, община Разлог, стопанисван от Агенция „Пътна инфраструктура”- ОПУ-Благоевград.
Ред за провеждане
08.12.2015 10:40:10
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
08.12.2015 10:40:10
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.12.2015 10:40:10
9 от 08.12.2015
08.12.2015 10:40:10
10.08 MB
Покани до участниците
08.12.2015 10:40:10
53-00-616 от 08.12.2015
08.12.2015 10:40:10
12.22 MB
Документация
08.12.2015 10:40:10
Приложения
08.12.2015 10:40:10
0.21 MB
Номер на преписка в АОП
08.12.2015 10:40:10
00044-2015-0163
Срок за получаване на офертите
08.12.2015 10:40:10
14.12.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.12.2015 14:49:12
66-Бл-588 от 22.12.2015
22.12.2015 14:49:12
8.54 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.12.2015 14:49:12
10 от 22.12.2015
 
Договор No.РД-37-1/15.01.2016
Обособена позиция
15.01.2016 15:44:03
1
Позиция CPV код
15.01.2016 15:44:03
45261100-5
Предмет на договора
15.01.2016 15:44:03
Ремонт на покривна конструкция на кантон "Предел", намиращ се в местността Предел, община Разлог, стопанисван от Агенция „Пътна инфраструктура”- ОПУ-Благоевград.
Договор тип
15.01.2016 15:44:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.01.2016 15:44:03
РД-37-1 от 15.01.2016
15.01.2016 15:44:03
12.8 MB
15.01.2016 15:44:03
5.06 MB
Стойност на договора
15.01.2016 15:44:03
BGN, 3 171.69, 20.00, 3 806.03
Срок за изпълнение
15.01.2016 15:44:03
19.01.2016
Изпълнител
15.01.2016 15:44:03
Винстрой ООД
Дата на приключване
15.01.2016 15:44:03
19.01.2016
Състояние на договора
15.01.2016 15:44:03
В изпълнение
Гаранции