ОП Ид.No
677
Обект на поръчката
16.12.2015 16:03:42
Услуга
Предмет на поръчката
16.12.2015 16:03:42
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“
Ред за провеждане
16.12.2015 16:03:42
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.02.2016 16:59:43
 
Решение за откриване на процедурата
16.12.2015 16:03:42
4 от 16.12.2015
Обявление/Публична покана
16.12.2015 16:03:42
4 от 16.12.2015
Документация
16.12.2015 16:03:42
 
Срок за получаване на офертите
16.12.2015 16:03:42
10.02.2016 16:03
Разяснения по документация за участие
18.01.2016 09:35:57
 
Номер на преписка в АОП
16.12.2015 16:03:42
702938
 
Договор No.4/16.06.2016
Обособена позиция
16.06.2016 16:32:01
1
Предмет на договора
16.06.2016 16:32:01
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“
Договор тип
16.06.2016 16:32:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.06.2016 16:32:01
4 от 16.06.2016
Стойност на договора
16.06.2016 16:32:01
BGN, 4 600.00, 20.00, 5 520.00
Изпълнител
16.06.2016 16:32:01
Трансконсулт-БГ ООД