ОП Ид.No
678
Обект на поръчката
22.12.2015 16:58:50
Строителство
Предмет на поръчката
22.12.2015 16:58:50
„Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи и аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ „Марица” от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ - Стара Загора, стопанисвани от АПИ”
Източник на финансиране
18.10.2016 17:21:45
АПИ
Ред за провеждане
22.12.2015 16:58:50
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
22.12.2015 16:58:50
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.12.2015 16:58:50
301 от 22.12.2015
704186/22.12.2015
Обявление/Публична покана
22.12.2015 16:58:50
от 22.12.2015
704188/22.12.2015
Документация
22.12.2015 16:58:50
Документация и приложения
22.12.2015 16:58:50
3.88 MB
Номер на преписка в АОП
22.12.2015 16:58:50
00044-2015-0169
Срок за получаване на офертите
22.12.2015 16:58:50
01.02.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
14.01.2016 17:05:25
 
14.01.2016 17:05:25
0.32 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.02.2016 16:19:37
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.10.2016 17:21:45
53-00-8223 от 18.10.2016
отваряне на ценови оферти на 21.10.2016 г. от 11:30 часа в зала 702, етаж VII, сградата на АПИ
18.10.2016 17:22:15
0.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.10.2016 11:49:38
 
28.10.2016 11:49:38
3.67 MB
28.10.2016 11:49:38
3.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.10.2016 11:49:38
139 от 28.10.2016
 
Договор No.РД-38-3/30.11.2016
Обособена позиция
14.12.2016 16:04:33
1
Предмет на договора
14.12.2016 16:04:33
„Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи и аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ „Марица” от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ - Стара Загора, стопанисвани от АПИ”
Договор тип
14.12.2016 16:04:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.12.2016 16:04:33
РД-38-3 от 30.11.2016
762546/14.12.2016
Стойност на договора
14.12.2016 16:04:33
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Срок за изпълнение
14.12.2016 16:04:33
 
48 месеца
Изпълнител
14.12.2016 16:04:33
831646048, Автомагистрали ЕАД