ОП Ид.No
679
Обект на поръчката
18.12.2015 16:03:55
Услуга
Предмет на поръчката
18.12.2015 16:03:55
„Абонаментно обслужване на компютърна техника на Областно пътно управление-Бургас”
Ред за провеждане
18.12.2015 16:03:55
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
18.12.2015 16:03:55
5 от 18.12.2015
Обявление/Публична покана
18.12.2015 16:03:55
5 от 18.12.2015
Документация
18.12.2015 16:03:55
 
Номер на преписка в АОП
18.12.2015 16:03:55
703574
Срок за получаване на офертите
18.12.2015 16:03:55
19.01.2016 16:03
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.02.2016 15:06:51
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.02.2016 11:21:30