ОП Ид.No
68
Обект на поръчката
18.02.2015 10:32:52
Строителство
Предмет на поръчката
18.02.2015 10:32:52
"Избор на Изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1 , ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта: Подобект І: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б; Подобект ІІ: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект ІІІ: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070”
Ред за провеждане
18.02.2015 10:32:52
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
18.02.2015 10:32:52
Открита процедура
Становище от АОП
26.02.2015 16:08:08
Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата - ПК-Т-24 от 24.02.2015
26.02.2015 16:08:08
0.1 MB
Решение за откриване на процедурата
18.02.2015 10:32:52
30 от 17.02.2015
18.02.2015 10:32:52
0.24 MB
Обявление/Публична покана
18.02.2015 10:32:52
 
18.02.2015 10:32:52
1.4 MB
Документация
18.02.2015 10:32:52
 
18.02.2015 10:32:52
14.88 MB
18.02.2015 10:32:52
29.12 MB
18.02.2015 10:32:52
294.39 MB
Номер на преписка в АОП
18.02.2015 10:32:52
00044-2015-0005
Разяснения по документация за участие
20.02.2015 18:11:59
53-00-1975 от 20.02.2015
20.02.2015 18:11:59
0.08 MB
Решение за промяна
27.02.2015 10:55:00
36 от 26.02.2015
Срок за получаване на офертите
18.02.2015 10:34:45
09.04.2015 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.04.2015 17:18:18
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.05.2015 16:43:47
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2015 17:32:52
 
Решение за определяне на изпълнител
01.06.2015 17:32:52
124 от 01.06.2015
Гаранция за участие
01.07.2015 16:27:28
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-6/30.06.2015
Обособена позиция
06.07.2015 17:06:46
1
Предмет на договора
06.07.2015 17:06:46
Избор на Изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1 , ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта:Подобект І: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б”; Подобект ІІ: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект ІІІ: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070”.
Договор тип
06.07.2015 17:06:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.07.2015 17:06:46
РД-33-6 от 30.06.2015
675978 от 06.07.2015
06.07.2015 17:06:46
1.69 MB
06.07.2015 17:06:46
0.07 MB
06.07.2015 17:06:46
0.08 MB
Стойност на договора
06.07.2015 17:06:46
BGN, 42 786 359.00, 20.00, 51 343 630.80
Срок за изпълнение
06.07.2015 17:06:46
 
32 календарни дни
Изпълнител
06.07.2015 17:06:46
ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
Състояние на договора
06.07.2015 17:06:46
В изпълнение
Плащания