ОП Ид.No
680
Обект на поръчката
21.12.2015 11:17:11
Услуга
Предмет на поръчката
21.12.2015 11:17:11
„Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” по обособени позиции”, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+160 до км 17+588.70”; 2. Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път II-57 „Стара Загора - Раднево - път II-55” от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 1. Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+160 до км 17+588.70”;
2 2. Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път II-57 „Стара Загора - Раднево - път II-55” от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650”
Ред за провеждане
21.12.2015 11:17:11
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2015 11:17:11
към рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.
Обявление/Публична покана
21.12.2015 11:17:11
53-00-14413 от 21.12.2015
Покана № 53-00-14413 от 21.12.2015
Документация
21.12.2015 11:17:11
Приложения към поканата
Срок за получаване на офертите
21.12.2015 11:17:11
05.01.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.02.2016 15:54:08
 
Решение за класиране
05.02.2016 15:54:08
14 от 05.02.2016
 
Договор No.Д-33/01.04.2016
Обособена позиция
06.04.2016 14:15:29
1
Предмет на договора
06.04.2016 14:15:29
1. Обособена позиция № 1 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+160 до км 17+588.70”;
Уведомление на АОП за сключен договор
06.04.2016 14:15:29
726012 от 06.04.2016
Договор тип
06.04.2016 14:15:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2016 14:15:29
Д-33 от 01.04.2016
Стойност на договора
06.04.2016 14:15:29
BGN, 3 425.00, 20.00, 4 110.00
Срок за изпълнение
06.04.2016 14:15:29
 
7 календарни дни
Изпълнител
06.04.2016 14:15:29
Пътинвест инженеринг АД
 
Договор No.Д-32/01.04.2016
Обособена позиция
06.04.2016 14:15:29
2
Предмет на договора
06.04.2016 14:15:29
2. Обособена позиция № 2 „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път II-57 „Стара Загора - Раднево - път II-55” от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650”
Уведомление на АОП за сключен договор
06.04.2016 14:15:29
726012 от 06.04.2016
Договор тип
06.04.2016 14:15:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2016 14:15:29
Д-32 от 01.04.2016
Стойност на договора
06.04.2016 14:15:29
BGN, 3 795.00, 20.00, 4 554.00
Срок за изпълнение
06.04.2016 14:15:29
 
7 календарни дни
Изпълнител
06.04.2016 14:15:29
Пътинвест инженеринг АД