ОП Ид.No
681
Обект на поръчката
21.12.2015 14:28:14
Услуга
Предмет на поръчката
21.12.2015 14:28:14
„Изготвяне на доклад за ОВОС за обект: АМ „Русе – Велико Търново“ с дължина 120 км”
Ред за провеждане
21.12.2015 14:28:14
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
21.12.2015 14:28:14
към рамково споразумение № 53-00-4308 от 11.04.2014
Обявление/Публична покана
21.12.2015 14:28:14
Покана № 53-00-14418 от 21.12.2015
Документация
21.12.2015 14:28:14
Приложения към поканата
Срок за получаване на офертите
21.12.2015 14:28:14
30.12.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.02.2016 11:55:21
 
04.02.2016 11:55:21
0.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.01.2016 17:19:55
3 от 08.01.2016
 
Договор No.Д-25/19.02.2016
Обособена позиция
24.02.2016 15:20:22
1
Предмет на договора
24.02.2016 15:20:22
„Изготвяне на доклад за ОВОС за обект: АМ „Русе – Велико Търново“ с дължина 120 км”
Уведомление на АОП за сключен договор
24.02.2016 15:20:22
715731 от 24.02.2016
Договор тип
24.02.2016 15:20:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.02.2016 15:20:22
Д-25 от 19.02.2016
24.02.2016 15:20:22
0.61 MB
24.02.2016 15:20:22
0.09 MB
24.02.2016 15:20:22
0.11 MB
Стойност на договора
24.02.2016 15:20:22
BGN, 109 999.20, 20.00, 131 999.04
Срок за изпълнение
24.02.2016 15:20:22
 
110 календарни дни
Изпълнител
24.02.2016 15:20:22
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД
Дата на приключване
21.05.2020 10:24:45
 
978314/21.05.2020