ОП Ид.No
682
Обект на поръчката
23.12.2015 11:18:44
Услуга
Предмет на поръчката
23.12.2015 11:18:44
„Извършване на охранителна дейност на обекти от материално техническата база в управление на АПИ, намиращи се на територията на Областно пътно управление гр.Варна”
Ред за провеждане
23.12.2015 11:18:44
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
23.12.2015 11:18:44
Договаряне без обявление
Становище от АОП
08.01.2016 14:37:23
Становище на АОП от 07.01.2016
08.01.2016 14:37:23
3.46 MB
Решение за откриване на процедурата
23.12.2015 11:18:44
3 от 23.12.2015
Покани до участниците
23.12.2015 11:18:44
 
Документация
23.12.2015 11:18:44
Приложения
23.12.2015 11:18:44
0.26 MB
Номер на преписка в АОП
23.12.2015 11:18:44
00044-2015-0171
Срок за получаване на офертите
23.12.2015 11:18:44
06.01.2016 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.01.2016 14:46:33
 
Решение за определяне на изпълнител
26.01.2016 14:46:33
№ 1 от 26.01.2016
 
Договор No.РД-37-1/02.03.2016
Обособена позиция
28.03.2016 15:24:03
1
Предмет на договора
28.03.2016 15:24:03
„Извършване на охранителна дейност на обекти от материално техническата база в управление на АПИ, намиращи се на територията на Областно пътно управление гр.Варна”
Договор тип
28.03.2016 15:24:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.03.2016 15:24:03
РД-37-1 от 02.03.2016
Стойност на договора
28.03.2016 15:24:03
BGN, 52 494.00, 20.00, 62 992.80
Срок за изпълнение
28.03.2016 15:24:03
 
6 ( шест ) месеца
Изпълнител
28.03.2016 15:24:03
Кротал Секюрити ЕАД
Дата на приключване
28.03.2016 15:24:03
02.09.2016
Състояние на договора
11.07.2016 13:36:55
Изпълнен в срок, 100.00
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.09.2016 09:51:37
24-00-182 от 30.09.2016
Гаранции
Плащания