ОП Ид.No
686
Обект на поръчката
07.01.2016 14:57:31
Услуга
Предмет на поръчката
07.01.2016 14:57:31
„Изработване на акустичен и конструктивен проект за шумозащитни стени, съобразно ситуацията на главен път Е-79 „Видин – Солун“ от км 363+000 до км 364+300, спрямо намиращите се в близост жилищни сгради“
Ред за провеждане
07.01.2016 14:57:31
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
07.01.2016 14:57:31
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.01.2016 14:57:31
2 от 07.01.2016
706102/07.01.2016
Обявление/Публична покана
07.01.2016 14:57:31
от 07.01.2016
706104/07.01.2016
07.01.2016 14:57:31
0.66 MB
Документация
07.01.2016 14:57:31
документация и приложения
07.01.2016 14:57:31
2.98 MB
Номер на преписка в АОП
07.01.2016 14:57:31
00044-2016-0001
Срок за получаване на офертите
07.01.2016 14:57:31
18.02.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.03.2016 15:07:20
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.03.2016 16:35:42
53-00-2261 от 23.03.2016
На 28.03.2016 от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
11.04.2016 09:45:34
 
11.04.2016 09:45:34
0.76 MB
11.04.2016 09:45:34
3.82 MB
Решение за класиране
11.04.2016 09:45:34
43 от 08.04.2016
 
Договор No.Д-50/31.05.2016
Обособена позиция
02.06.2016 11:30:47
1
Предмет на договора
02.06.2016 11:30:47
„Изработване на акустичен и конструктивен проект за шумозащитни стени, съобразно ситуацията на главен път Е-79 „Видин – Солун“ от км 363+000 до км 364+300, спрямо намиращите се в близост жилищни сгради“
Уведомление на АОП за сключен договор
02.06.2016 11:30:47
735293 от 02.06.2016
Договор тип
02.06.2016 11:30:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2016 11:30:47
Д-50 от 31.05.2016
Стойност на договора
02.06.2016 11:30:47
BGN, 11 995.00, 20.00, 14 394.00
Срок за изпълнение
02.06.2016 11:30:47
 
50 календарни дни
Изпълнител
02.06.2016 11:30:47
Научноизследователски строителен институт-НИСИ ЕООД
Дата на приключване
21.05.2020 10:33:43
 
978324/21.05.2020