ОП Ид.No
691
Обект на поръчката
25.01.2016 11:57:20
Услуга
Предмет на поръчката
25.01.2016 11:57:20
„Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект за обект: Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 при км 228+681“
Ред за провеждане
25.01.2016 11:57:20
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
25.01.2016 11:57:20
към рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г.
Обявление/Публична покана
25.01.2016 11:57:20
Покана № 53-00-645 от 25.01.2016
25.01.2016 11:57:20
1.23 MB
Документация
25.01.2016 11:57:20
Приложения към поканата
Срок за получаване на офертите
25.01.2016 11:57:20
01.02.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.02.2016 15:59:23
 
29.02.2016 15:59:23
0.97 MB
Решение за класиране
29.02.2016 15:59:23
19 от 29.02.2016
29.02.2016 15:59:23
0.31 MB
 
Договор No.РД-37-11/27.04.2016
Обособена позиция
27.04.2016 16:45:14
1
Предмет на договора
27.04.2016 16:45:14
„Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект за обект: Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 при км 228+681“
Договор тип
27.04.2016 16:45:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
27.04.2016 16:45:14
731816 от 27.04.2016
Договор
27.04.2016 16:45:14
РД-37-11 от 27.04.2016
27.04.2016 16:45:14
0.55 MB
27.04.2016 16:45:14
0.07 MB
27.04.2016 16:45:14
0.06 MB
Стойност на договора
27.04.2016 16:45:14
BGN, 2 116.28, 20.00, 2 539.54
Срок за изпълнение
27.04.2016 16:45:14
 
7 календарни дни
Изпълнител
27.04.2016 16:45:14
ДЗЗД Национални транспортни оси