ОП Ид.No
698
Обект на поръчката
05.02.2016 13:45:03
Строителство
Предмет на поръчката
05.02.2016 13:45:03
„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово при км 228+681”.
Източник на финансиране
01.08.2016 09:59:40
АПИ по споразумение с ВС на САЩ
Ред за провеждане
05.02.2016 13:45:03
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.02.2016 13:45:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.02.2016 13:45:03
12 от 05.02.2016
711939 от 05.02.2016 г.
05.02.2016 13:45:03
0.22 MB
Обявление/Публична покана
05.02.2016 13:45:03
от 05.02.2016
711942 от 05.02.2016 г.
05.02.2016 13:45:03
0.24 MB
Документация
05.02.2016 13:45:03
 
05.02.2016 13:45:03
196.52 MB
05.02.2016 13:45:03
220.5 MB
Номер на преписка в АОП
05.02.2016 13:45:03
00044-2016-0002
Срок за получаване на офертите
05.02.2016 13:45:03
17.03.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
02.03.2016 14:18:12
 
02.03.2016 14:18:12
0.11 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2016 16:58:44
 
17.05.2016 16:58:44
0.99 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2016 11:14:51
53-00-4263 от 17.06.2016
На 22.06.2016 от 10:00 часа в зала 406А в сградата на АПИ
17.06.2016 11:14:51
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.08.2016 09:59:40
 
01.08.2016 09:59:40
0.73 MB
01.08.2016 09:59:40
0.11 MB
01.08.2016 09:59:40
0.26 MB
Решение за класиране
01.08.2016 09:59:40
Решение-98 от 29.07.2016
01.08.2016 09:59:40
0.37 MB
Решение за определяне на изпълнител
13.09.2016 17:00:15
Решение-119 от 13.09.2016
 
Договор No.РД-33-3/19.10.2016
Обособена позиция
21.10.2016 10:55:57
1
Предмет на договора
21.10.2016 10:55:57
„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен-Ямбол-Гранитово-Лесово при км 228+681”.
Договор тип
21.10.2016 10:55:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.10.2016 10:55:57
РД-33-3 от 19.10.2016
754341/21.10.2016
Стойност на договора
21.10.2016 10:55:57
BGN, 495 649.00, 20.00, 594 778.80
Срок за изпълнение
21.10.2016 10:55:57
 
61 дни
Изпълнител
21.10.2016 10:55:57
Консорциум Пха-Мараш
Основание за приключване на договора
21.10.2016 10:55:57
Информация за изпълнен договор 798175/28.07.2017