ОП Ид.No
703
Обект на поръчката
16.02.2016 16:44:05
Услуга
Предмет на поръчката
16.02.2016 16:44:05
Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на ивнестиционите проекти и технически контрол по част "Конструктивна" с две обособени позиции: -Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на път ІІ-11 Милковица-Долни Вит-Самовит-Черковица от км 196+147 до 206+838 с дължина 10.961 км; -Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на път ІІІ-118 Гулянци-Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150 с дължина 9.364 км;
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 -Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на път ІІ-11 Милковица-Долни Вит-Самовит-Черковица от км 196+147 до 206+838 с дължина 10.961 км;
2 -Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на път ІІІ-118 Гулянци-Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150 с дължина 9.364 км;
Ред за провеждане
16.02.2016 16:44:05
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.02.2016 16:44:05
към рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.
Обявление/Публична покана
16.02.2016 16:44:05
53-00-1318 от 16.02.2016
16.02.2016 16:44:05
1.75 MB
Документация
16.02.2016 16:44:05
Приложения към поканата
Срок за получаване на офертите
16.02.2016 16:44:05
25.02.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.03.2016 15:15:43
Протокол № 1
02.03.2016 15:15:43
0.43 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.03.2016 12:14:33
 
30.03.2016 12:14:33
1.17 MB
Решение за класиране
30.03.2016 12:14:33
31 от 29.03.2016
30.03.2016 12:14:33
0.62 MB
 
Договор No.Д-48/16.05.2016
Обособена позиция
18.05.2016 11:55:29
1
Предмет на договора
18.05.2016 11:55:29
-Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на път ІІ-11 Милковица-Долни Вит-Самовит-Черковица от км 196+147 до 206+838 с дължина 10.961 км;
Уведомление на АОП за сключен договор
18.05.2016 12:04:20
733870 от 18.05.2016
Договор тип
18.05.2016 11:55:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.05.2016 11:55:29
Д-48 от 16.05.2016
18.05.2016 11:55:29
0.45 MB
18.05.2016 11:55:29
0.07 MB
18.05.2016 11:55:29
0.05 MB
Стойност на договора
18.05.2016 11:55:29
BGN, 1 250.00, 20.00, 1 500.00
Срок за изпълнение
18.05.2016 11:55:29
 
10 календарни дни, считано от датата на представяне на техническата документация от Възложителя на Изпълнителя
Изпълнител
18.05.2016 11:55:29
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.Д-46/13.05.2016
Обособена позиция
18.05.2016 11:55:29
2
Предмет на договора
18.05.2016 11:55:29
-Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на път ІІІ-118 Гулянци-Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150 с дължина 9.364 км;
Уведомление на АОП за сключен договор
18.05.2016 12:04:20
733870 от 18.05.2016
Договор тип
18.05.2016 11:55:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.05.2016 11:55:29
Д-46 от 13.05.2016
18.05.2016 11:55:29
0.47 MB
18.05.2016 11:55:29
0.07 MB
18.05.2016 11:55:29
0.07 MB
Стойност на договора
18.05.2016 11:55:29
BGN, 1 700.00, 20.00, 2 040.00
Срок за изпълнение
18.05.2016 11:55:29
 
10 календарни дни, считано от датата на представяне на техническата документация от Възложителя на Изпълнителя
Изпълнител
18.05.2016 11:55:29
Трансконсулт-БГ ООД