ОП Ид.No
707
Обект на поръчката
19.02.2016 17:00:26
Услуга
Предмет на поръчката
19.02.2016 17:00:26
„Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове - план за регулация /ПР/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/, план за застрояване /ПЗ/ и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“ по 11 обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път I-7 „Силистра - Шумен" от км 1+773 до км 55+535, подобекти: Кръстовище втори тип при пресичане на път I-7 с път II-71 на км 6+600 и кръгово кръстовище на път I-7 при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200"
10 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път II-51 „Обходен път на град Попово-юг" от км 49+071.43 до км 53+071.43"
11 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път II-82 „Обход на град Самоков" от км 2+156.66 до км 4+740.11"
2 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас, участък „Обход на град Ахелой" от км 207+726,37 до км 212+233.06 - изпарител при км 207+580; нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда" при км 207+680; реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ" ТВ при км 212+011 и реконструкция на BЛ в подземна мрежа при км 212+120"
3 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Път II-99 „Вариант Алепу", II-ри етап от км 20+867 до км 29+327 - кръстовище при км 29+108.78"
4 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Обход на град Малко Търново“ от км 0+000 до км 3 +307.74 и етапна връзка обход град Малко Търново от км 2+732 до включването в път I-9 при км 364+160 (3+200) "
5 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: АМ „Марица" от км 5+000 до км 71+011.31; пътен възел „Тополовград" при км 70+350; Реконструкция на електропроводи, водопроводи, тръбопроводи, канали, дюкери, оптични и т.т. кабели, жп линия, селскостопански пътища; корекция на р. Азмака; път за помпена станция, връзка с път III- 503“
6 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „АМ „Хемус" СОП - пътен възел „Яна" от км 0+000 до км 8+460 - подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие - нов км 1+965; Реконструкция на EЛ 110 KV, пpи км 1+649 и реконструкция на деривация при км 5+378; Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до ГРС станция Кремиковци"
7 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 31+000 - трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48"
8 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път", участък 1 от км 59+400 до км 61+629.18=0+000 и от км 0+000 до км 0+ 780 и участък 2 от км 0+780 до км 6+300"
9 „Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Автомагистрала „Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21"
Ред за провеждане
19.02.2016 17:00:26
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2016 17:00:26
към рамково споразумение № 53-00-11837/23.10.2015 г
Обявление/Публична покана
19.02.2016 17:00:26
53-00-1438 от 19.02.2016
Покана
19.02.2016 17:00:26
0.49 MB
Документация
19.02.2016 17:00:26
Приложения към поканата
19.02.2016 17:00:26
0.52 MB
Срок за получаване на офертите
19.02.2016 17:00:26
26.02.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.03.2016 12:56:40
Протоколи № 1.1 и № 1.2
15.03.2016 12:56:40
0.23 MB
15.03.2016 12:56:40
0.4 MB
Решение за класиране
15.03.2016 12:56:40
Решение-24 от 15.03.2016
15.03.2016 12:56:40
0.43 MB
 
Договор No.Д-57/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
1
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път I-7 „Силистра - Шумен" от км 1+773 до км 55+535, подобекти: Кръстовище втори тип при пресичане на път I-7 с път II-71 на км 6+600 и кръгово кръстовище на път I-7 при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
08.06.2016 15:00:37
735950 от 08.06.2016
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-57 от 06.06.2016
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 3 220.00, 20.00, 3 864.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-56/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
10
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път II-51 „Обходен път на град Попово-юг" от км 49+071.43 до км 53+071.43"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-56 от 06.06.2016
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 460.00, 20.00, 552.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
ЕТ Интерфейс-П Казанлъклиев
 
Договор No.Д-55/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
11
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път II-82 „Обход на град Самоков" от км 2+156.66 до км 4+740.11"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-55 от 06.06.2016
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 5 060.00, 20.00, 6 072.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
ЕТ Интерфейс-П Казанлъклиев
 
Договор No.Д-59/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
2
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас, участък „Обход на град Ахелой" от км 207+726,37 до км 212+233.06 - изпарител при км 207+580; нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда" при км 207+680; реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ" ТВ при км 212+011 и реконструкция на BЛ в подземна мрежа при км 212+120"
Уведомление на АОП за сключен договор
08.06.2016 15:00:37
735950 от 08.06.2016
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-59 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.44 MB
08.06.2016 11:51:40
0.03 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 6 510.00, 20.00, 7 812.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-60/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
3
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Път II-99 „Вариант Алепу", II-ри етап от км 20+867 до км 29+327 - кръстовище при км 29+108.78"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-60 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.42 MB
08.06.2016 11:51:40
0.03 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 465.00, 20.00, 558.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-61/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
4
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Обход на град Малко Търново“ от км 0+000 до км 3 +307.74 и етапна връзка обход град Малко Търново от км 2+732 до включването в път I-9 при км 364+160 (3+200) "
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-61 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.39 MB
08.06.2016 11:51:40
0.03 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 4 185.00, 20.00, 5 022.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-62/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
5
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: АМ „Марица" от км 5+000 до км 71+011.31; пътен възел „Тополовград" при км 70+350; Реконструкция на електропроводи, водопроводи, тръбопроводи, канали, дюкери, оптични и т.т. кабели, жп линия, селскостопански пътища; корекция на р. Азмака; път за помпена станция, връзка с път III- 503“
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-62 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.4 MB
08.06.2016 11:51:40
0.03 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 2 790.00, 20.00, 3 348.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-63/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
6
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „АМ „Хемус" СОП - пътен възел „Яна" от км 0+000 до км 8+460 - подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие - нов км 1+965; Реконструкция на EЛ 110 KV, пpи км 1+649 и реконструкция на деривация при км 5+378; Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до ГРС станция Кремиковци"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-63 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.43 MB
08.06.2016 11:51:40
0.03 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 5 580.00, 20.00, 6 696.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-58/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
7
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 31+000 - трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-58 от 06.06.2016
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 9 200.00, 20.00, 11 040.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
ЕТ Интерфейс-П Казанлъклиев
 
Договор No.Д-64/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
8
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път", участък 1 от км 59+400 до км 61+629.18=0+000 и от км 0+000 до км 0+ 780 и участък 2 от км 0+780 до км 6+300"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-64 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.4 MB
08.06.2016 11:51:40
0.04 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 16 740.00, 20.00, 20 088.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-65/06.06.2016
Обособена позиция
08.06.2016 11:51:40
9
Предмет на договора
08.06.2016 11:51:40
„Изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: Автомагистрала „Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21"
Договор тип
08.06.2016 11:51:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.06.2016 11:51:40
Д-65 от 06.06.2016
08.06.2016 11:51:40
0.4 MB
08.06.2016 11:51:40
0.04 MB
08.06.2016 11:51:40
0.14 MB
Стойност на договора
08.06.2016 11:51:40
BGN, 14 880.00, 20.00, 17 856.00
Срок за изпълнение
08.06.2016 11:51:40
 
30 календарни дни
Изпълнител
08.06.2016 11:51:40
Зенит-Гео ЕООД