ОП Ид.No
710
Обект на поръчката
15.03.2016 14:26:11
Услуга
Предмет на поръчката
15.03.2016 14:26:11
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“.
Ред за провеждане
15.03.2016 14:26:11
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.03.2016 14:26:11
открита
Решение за откриване на процедурата
15.03.2016 14:26:11
23 от 15.03.2016
719658/15.03.2016 г.
15.03.2016 14:26:11
0.28 MB
Обявление/Публична покана
15.03.2016 14:26:11
от 15.03.2016
719663/15.03.2016 г.
15.03.2016 14:26:11
0.33 MB
Документация
15.03.2016 14:26:11
 
Номер на преписка в АОП
15.03.2016 14:26:11
00044-2016-0008
Срок за получаване на офертите
15.03.2016 14:26:11
19.05.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.06.2016 13:44:27
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.07.2016 16:40:51
53-00-5301 от 11.07.2016
На 14.07.2016 г. от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
11.07.2016 16:40:51
0.18 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.07.2016 14:32:41
 
26.07.2016 14:32:41
2.14 MB
26.07.2016 14:32:41
0.65 MB
26.07.2016 14:32:41
1.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.07.2016 14:32:41
96 от 26.07.2016
26.07.2016 14:32:41
4.91 MB
 
Договор No.РД-36-7/28.09.2016
Обособена позиция
03.10.2016 11:42:52
1
Предмет на договора
03.10.2016 11:42:52
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“.
Договор тип
03.10.2016 11:42:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.10.2016 11:42:52
РД-36-7 от 28.09.2016
751329/03.10.2016
03.10.2016 11:42:52
24.58 MB
03.10.2016 11:42:52
1.13 MB
Стойност на договора
03.10.2016 11:42:52
BGN, 187 200.00, 20.00, 224 640.00
Срок за изпълнение
03.10.2016 11:42:52
 
450 дни
Изпълнител
03.10.2016 11:42:52
Ен Ар Консулт ЕООД