ОП Ид.No
714
Обект на поръчката
15.03.2016 15:30:25
Услуга
Предмет на поръчката
15.03.2016 15:30:25
„ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧВАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ДР. НА 1511 СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Ред за провеждане
15.03.2016 15:30:25
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.03.2016 15:30:25
открита
Решение за откриване на процедурата
15.03.2016 15:30:25
28 от 15.03.2016
719719/15.03.2016
15.03.2016 15:30:25
0.19 MB
Обявление/Публична покана
15.03.2016 15:30:25
от 15.03.2016
719722/15.03.2016
15.03.2016 15:30:25
0.3 MB
Документация
15.03.2016 15:30:25
 
15.03.2016 15:30:25
0.4 MB
Номер на преписка в АОП
15.03.2016 15:30:25
00044-2016-0011
Срок за получаване на офертите
15.03.2016 15:30:25
14.04.2016 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.05.2016 16:58:13
53-00-3500 от 11.05.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2016 16:16:53
 
27.05.2016 16:16:53
0.17 MB
27.05.2016 16:16:53
0.86 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.05.2016 16:16:53
74 от 27.05.2016
 
Договор No.Д-68/14.06.2016
Обособена позиция
15.06.2016 14:02:39
1
Предмет на договора
15.06.2016 14:02:39
„ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧВАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА И ДР. НА 1511 СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Договор тип
15.06.2016 14:02:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
15.06.2016 14:02:39
736733 от 15.06.2016
Договор
15.06.2016 14:02:39
Д-68 от 14.06.2016
15.06.2016 14:02:39
0.45 MB
15.06.2016 14:02:39
0.03 MB
15.06.2016 14:02:39
0.05 MB
Стойност на договора
15.06.2016 14:02:39
BGN, 246 250.00, 20.00, 295 500.00
Срок за изпълнение
15.06.2016 14:02:39
 
24 месеца
Изпълнител
15.06.2016 14:02:39
Д.Д.Д.-1 ООД