ОП Ид.No
718
Обект на поръчката
01.04.2016 14:52:18
Услуга
Предмет на поръчката
01.04.2016 14:52:18
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Източник на финансиране
17.08.2016 17:29:24
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора”
10 Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път ІIІ-904 Гроздъово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”
11 Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път ІIІ-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца”.
12 Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път ІІ-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово”.
13 Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път ІІ-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”
14 Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград”
15 Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра”
2 Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път ІІ-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен”.
3 Обособена позиция 3 - Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София”
4 Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София”
5 Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”.
6 Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”.
7 Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”.
8 Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен”
9 Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път ІIІ-904 Стaро Оряхово-Гроздъово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна”
Ред за провеждане
01.04.2016 14:52:18
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
01.04.2016 14:52:18
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
08.04.2016 13:49:14
ПК-РВР-7 от 08.04.2016
Решение за откриване на процедурата
01.04.2016 14:52:18
33 от 01.04.2016
724927/01.04.2016 г.
01.04.2016 14:52:18
0.29 MB
Обявление/Публична покана
01.04.2016 14:52:18
от 01.04.2016
724928/01.04.2016 г.
01.04.2016 14:52:18
0.59 MB
Документация
01.04.2016 14:52:18
 
01.04.2016 14:52:18
354.91 MB
01.04.2016 14:52:18
173.04 MB
01.04.2016 14:52:18
357.8 MB
01.04.2016 14:52:18
262.04 MB
01.04.2016 14:52:18
164.51 MB
01.04.2016 14:52:18
361.34 MB
01.04.2016 14:52:18
1,516.27 MB
01.04.2016 14:52:18
124.98 MB
01.04.2016 14:52:18
202.21 MB
01.04.2016 14:52:18
154.57 MB
01.04.2016 14:52:18
85.32 MB
01.04.2016 14:52:18
268.36 MB
01.04.2016 14:52:18
345.97 MB
01.04.2016 14:52:18
520.82 MB
01.04.2016 14:52:18
107.56 MB
Номер на преписка в АОП
01.04.2016 14:52:18
00044-2016-0016
Срок за получаване на офертите
01.04.2016 14:52:18
13.05.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
18.04.2016 18:06:56
 
Разяснения по документация за участие
03.05.2016 15:17:18
 
03.05.2016 15:17:18
0.07 MB
04.05.2016 16:43:07
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.08.2016 17:29:24
Протоколи 1.1 и 1.2
17.08.2016 17:29:24
0.38 MB
17.08.2016 17:29:24
4.69 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.10.2016 13:15:47
53-00-8197 от 18.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.03.2017 16:08:36
 
08.03.2017 16:08:36
3.49 MB
08.03.2017 16:08:36
5.28 MB
08.03.2017 16:08:36
164.42 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.03.2017 16:08:36
Решения № 9, 12, 13, 10, 15, 14, 17, 16, 18, 19, 22, 21, 20, 23, 24 - от 08.03.2017
 
Договор No.РД-36-14/05.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:18:06
1
Предмет на договора
13.09.2017 10:18:06
Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора”
Договор тип
13.09.2017 10:18:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.09.2017 10:18:06
РД-36-14 от 05.09.2017
804528/11.09.2017
13.09.2017 10:18:06
2.06 MB
13.09.2017 10:18:06
0.11 MB
13.09.2017 10:18:06
1.79 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:18:06
BGN, 312 751.00, 20.00, 375 301.20
Срок за изпълнение
13.09.2017 10:18:06
 
18 месеца
Изпълнител
13.09.2017 10:18:06
175684951, ДЗЗД ММЛ-ТК
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 16:03:31
 
 
Договор No.РД-36-6/17.07.2017
Обособена позиция
20.07.2017 10:17:56
10
Предмет на договора
20.07.2017 10:17:56
Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път ІIІ-904 Гроздъово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”
Договор тип
20.07.2017 10:17:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.07.2017 10:17:56
РД-36-6 от 17.07.2017
796498/18.07.2017
20.07.2017 10:17:56
26.96 MB
20.07.2017 10:17:56
0.8 MB
20.07.2017 10:17:56
1.7 MB
Стойност на договора
20.07.2017 10:17:56
BGN, 155 767.37, 20.00, 186 920.84
Срок за изпълнение
20.07.2017 10:17:56
 
13 месеца
Изпълнител
20.07.2017 10:17:56
Обединение ТССК (Три Ес ЕООД, Строл-1000 АД и Сник ЕООД)
Дата на приключване
20.07.2017 10:17:56
02.08.2018
Информация АОП 24-00-953/13.06.2019
Състояние на договора
20.07.2017 10:17:56
Изпълнен в срок
 
Договор No.РД-36-12/25.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:32:36
11
Предмет на договора
29.08.2017 10:32:36
Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път ІIІ-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца”.
Договор тип
29.08.2017 10:32:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:32:36
РД-36-12 от 25.08.2017
802616/28.08.2017
29.08.2017 10:32:36
1.94 MB
29.08.2017 10:32:36
0.06 MB
29.08.2017 10:32:36
1.71 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:32:36
BGN, 168 989.64, 20.00, 202 787.57
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:32:36
 
18 месеца
Изпълнител
29.08.2017 10:32:36
177184126, Обединение ТСП Консултанти ДЗЗД
Дата на приключване
29.08.2017 10:32:36
24.09.2019
960591/18.02.2020
Промени в условията на договора
03.12.2018 14:06:03
Допълнително споразумение 53-00-11501/03.12.2018 г.
 
Договор No.РД-37-36/21.11.2017
Обособена позиция
24.11.2017 10:54:27
12
Предмет на договора
24.11.2017 10:54:27
Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път ІІ-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово”.
Договор тип
24.11.2017 10:54:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.11.2017 10:54:27
РД-37-36 от 21.11.2017
816147/22.11.2017
24.11.2017 10:54:27
27.18 MB
24.11.2017 10:54:27
0.17 MB
24.11.2017 10:54:27
1.78 MB
Стойност на договора
24.11.2017 10:54:27
BGN, 144 000.00, 20.00, 172 800.00
Срок за изпълнение
24.11.2017 10:54:27
 
18 месеца
Изпълнител
24.11.2017 10:54:27
177186255, Обединение Пътища НРТС ДЗЗД (Научно-Технически Съюз по Строителство-Консултинженеринг ЕООД, Т 7 Консулт ЕООД, Стройнорм ЕООД, Рафаилов Консулт ЕООД)
Дата на приключване
24.11.2017 10:54:27
26.07.2019
960575/18.02.2020
 
Договор No.РД-36-16/29.09.2017
Обособена позиция
04.10.2017 10:23:32
13
Предмет на договора
04.10.2017 10:23:32
Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път ІІ-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”
Договор тип
04.10.2017 10:23:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.10.2017 10:23:32
РД-36-16 от 29.09.2017
807716/02.10.2017
04.10.2017 10:23:32
1.97 MB
04.10.2017 10:23:32
0.05 MB
04.10.2017 10:23:32
1.82 MB
Стойност на договора
04.10.2017 10:23:32
BGN, 126 000.00, 20.00, 151 200.00
Срок за изпълнение
04.10.2017 10:23:32
 
18 месеца
Изпълнител
04.10.2017 10:23:32
177186255, Обединение Пътища НРТС ДЗЗД (Научно-Технически Съюз по Строителство-Консултинженеринг ЕООД, Т 7 Консулт ЕООД, Стройнорм ЕООД, Рафаилов Консулт ЕООД)
Дата на приключване
04.10.2017 10:23:32
18.04.2019
976650/12.05.2020
 
Договор No.РД-36-2/08.06.2017
Обособена позиция
13.06.2017 10:21:55
14
Предмет на договора
13.06.2017 10:21:55
Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград”
Договор тип
13.06.2017 10:21:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.06.2017 10:21:55
РД-36-2 от 08.06.2017
791283/13.06.2017
13.06.2017 10:21:55
1.95 MB
13.06.2017 10:21:55
2.05 MB
13.06.2017 10:21:55
0.12 MB
Стойност на договора
13.06.2017 10:21:55
BGN, 300 353.00, 20.00, 360 423.60
Срок за изпълнение
13.06.2017 10:21:55
 
18 месеца
Изпълнител
13.06.2017 10:21:55
Пътинвест Инженеринг АД
Дата на приключване
13.06.2017 10:21:55
30.11.2018
Информация АОП 24-00-951/13.06.2019
Състояние на договора
13.06.2017 10:21:55
Изпълнен в срок
 
Договор No.РД-36-4/20.06.2017
Обособена позиция
21.06.2017 10:38:55
15
Предмет на договора
21.06.2017 10:38:55
Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра”
Договор тип
21.06.2017 10:38:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.06.2017 10:38:55
РД-36-4 от 20.06.2017
792577/21.06.2017
21.06.2017 10:38:55
1.91 MB
21.06.2017 10:38:55
0.1 MB
21.06.2017 10:38:55
1.93 MB
Стойност на договора
21.06.2017 10:38:55
BGN, 120 900.00, 20.00, 145 080.00
Срок за изпълнение
21.06.2017 10:38:55
 
13 месеца
Изпълнител
21.06.2017 10:38:55
Трафик Холдинг ЕООД
Дата на приключване
21.06.2017 10:38:55
13.07.2018
Обявление за приключване на договор
Състояние на договора
21.06.2017 10:38:55
Изпълнен в срок
 
Договор No.РД-36-18/22.12.2017
Обособена позиция
04.01.2018 10:19:48
2
Предмет на договора
04.01.2018 10:19:48
Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път ІІ-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен”.
Договор тип
04.01.2018 10:19:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.01.2018 10:19:48
РД-36-18 от 22.12.2017
822081/02.01.2018
04.01.2018 10:19:48
26.88 MB
04.01.2018 10:19:48
0.13 MB
04.01.2018 10:19:48
1.95 MB
Стойност на договора
04.01.2018 10:19:48
BGN, 142 405.00, 20.00, 170 886.00
Срок за изпълнение
04.01.2018 10:19:48
 
13 месеца
Изпълнител
04.01.2018 10:19:48
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 16:03:31
 
 
Договор No.РД-36-15/05.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:18:06
3
Предмет на договора
13.09.2017 10:18:06
Обособена позиция 3 - Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София”
Договор тип
13.09.2017 10:18:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.09.2017 10:18:06
РД-36-15 от 05.09.2017
804528/11.09.2017
13.09.2017 10:18:06
2.06 MB
13.09.2017 10:18:06
0.11 MB
13.09.2017 10:18:06
1.83 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:18:06
BGN, 233 366.10, 20.00, 280 039.32
Срок за изпълнение
13.09.2017 10:18:06
 
18 месеца
Изпълнител
13.09.2017 10:18:06
175684951, ДЗЗД ММЛ-ТК
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 16:03:31
 
 
Договор No.РД-36-11/25.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:32:36
4
Предмет на договора
29.08.2017 10:32:36
Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София”
Договор тип
29.08.2017 10:32:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:32:36
РД-36-11 от 25.08.2017
802616/28.08.2017
29.08.2017 10:32:36
1.94 MB
29.08.2017 10:32:36
0.06 MB
29.08.2017 10:32:36
1.7 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:32:36
BGN, 208 530.27, 20.00, 250 236.32
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:32:36
 
18 месеца
Изпълнител
29.08.2017 10:32:36
177184126, Обединение ТСП Консултанти ДЗЗД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 16:03:31
 
 
Договор No.РД-36-3/08.06.2017
Обособена позиция
13.06.2017 10:21:55
5
Предмет на договора
13.06.2017 10:21:55
Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”.
Договор тип
13.06.2017 10:21:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.06.2017 10:21:55
РД-36-3 от 08.06.2017
791283/13.06.2017
13.06.2017 10:21:55
27.56 MB
13.06.2017 10:21:55
2.37 MB
13.06.2017 10:21:55
1.7 MB
Стойност на договора
13.06.2017 10:21:55
BGN, 161 613.00, 20.00, 193 935.60
Срок за изпълнение
13.06.2017 10:21:55
 
13 месеца
Изпълнител
13.06.2017 10:21:55
Пътинвест Инженеринг АД
Дата на приключване
13.06.2017 10:21:55
27.07.2018
24-00-915/10.06.2019
 
Договор No.РД-36-10/08.08.2017
Обособена позиция
11.08.2017 10:31:26
6
Предмет на договора
11.08.2017 10:31:26
Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”.
Договор тип
11.08.2017 10:31:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
11.08.2017 10:31:26
799939 от 09.08.2017
11.08.2017 10:31:26
0.16 MB
Договор
11.08.2017 10:31:26
РД-36-10 от 08.08.2017
11.08.2017 10:31:26
1.19 MB
11.08.2017 10:31:26
0.06 MB
11.08.2017 10:31:26
0.12 MB
Стойност на договора
11.08.2017 10:31:26
BGN, 318 500.00, 20.00, 382 200.00
Срок за изпълнение
11.08.2017 10:31:26
 
18 месеца
Изпълнител
11.08.2017 10:31:26
103882376, Трафик Холдинг ЕООД
Състояние на договора
11.08.2017 10:31:26
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
10.02.2020 15:40:41
 
 
Договор No.РД-36-8/28.07.2017
Обособена позиция
02.08.2017 10:45:08
7
Предмет на договора
02.08.2017 10:45:08
Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”.
Договор тип
02.08.2017 10:45:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.08.2017 10:45:08
РД-36-8 от 28.07.2017
Уведомление на АОП за сключен договор
02.08.2017 10:45:08
798488 от 31.07.2017
02.08.2017 10:45:08
0.16 MB
Стойност на договора
02.08.2017 10:45:08
BGN, 388 381.88, 20.00, 466 058.26
Срок за изпълнение
02.08.2017 10:45:08
 
18 месеца
Изпълнител
02.08.2017 10:45:08
ДЗЗД Пътконсулт 2000-ИРД
Дата на приключване
02.08.2017 10:45:08
 
960401/17.02.2020г.
Състояние на договора
02.08.2017 10:45:08
В изпълнение
Промени в условията на договора
17.09.2018 11:20:08
 
 
Договор No.РД-36-1/08.06.2017
Обособена позиция
13.06.2017 10:21:55
8
Предмет на договора
13.06.2017 10:21:55
Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен”
Договор тип
13.06.2017 10:21:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.06.2017 10:21:55
РД-36-1 от 08.06.2017
791283/13.06.2017
13.06.2017 10:21:55
1.94 MB
13.06.2017 10:21:55
2.03 MB
13.06.2017 10:21:55
1.69 MB
Стойност на договора
13.06.2017 10:21:55
BGN, 164 068.00, 20.00, 196 881.60
Срок за изпълнение
13.06.2017 10:21:55
 
13 месеца
Изпълнител
13.06.2017 10:21:55
Пътинвест Инженеринг АД
Дата на приключване
13.06.2017 10:21:55
30.11.2018
24-00-914/10.06.2019
 
Договор No.РД-36-5/28.06.2017
Обособена позиция
04.07.2017 11:09:18
9
Предмет на договора
04.07.2017 11:09:18
Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път ІIІ-904 Стaро Оряхово-Гроздъово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна”
Договор тип
04.07.2017 11:09:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.07.2017 11:09:18
РД-36-5 от 28.06.2017
794337/04.07.2017
04.07.2017 11:09:18
26.84 MB
04.07.2017 11:09:18
2.5 MB
04.07.2017 11:09:18
2 MB
Стойност на договора
04.07.2017 11:09:18
BGN, 189 999.00, 20.00, 227 998.80
Срок за изпълнение
04.07.2017 11:09:18
 
18 месеца
Изпълнител
04.07.2017 11:09:18
Рутекс ООД
Дата на приключване
04.07.2017 11:09:18
16.11.2018
24-00-913/10.06.2019