ОП Ид.No
719
Обект на поръчката
01.04.2016 14:39:17
Строителство
Предмет на поръчката
01.04.2016 14:39:17
"Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции
Източник на финансиране
10.08.2016 16:52:02
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - Лот 1а "Път ІІ-57 Ст. Загора - Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30.246 км, област Ст. Загора";
10 Обособена позиция 10 – Лот 9 "Път III-904 Гроздьово - Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12.026 км, област Варна";
11 Обособена позиция 11 - Лот 10 "Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца";
12 Обособена позиция 12 – Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14.6 км, област Габрово";
13 Обособена позиция 13 - Лот 12 "Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12.620 км, област Габрово";
14 Обособена позиция 14 - Лот 13 "Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград";
15 Обособена позиция 15 - Лот 14 "Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9.776 км, област Силистра".
2 Обособена позиция 2 - Лот 1б "Път ІІ-57 Раднево - път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8.673 км, област Сливен";
3 Обособена позиция 3 – Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22.2 км, област София";
4 Обособена позиция 4 - Лот 3 "Път ІІ-81 Бучин проход - Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20.835 км, област София";
5 Обособена позиция 5 – Лот 4 "Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15.563 км, области Варна и Добрич";
6 Обособена позиция 6 - Лот 5 "Път ІІ-29 Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич";
7 Обособена позиция 7 - Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив";
8 Обособена позиция 8 - Лот 7 "Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784 км, област Плевен";
9 Обособена позиция 9 – Лот 8 "Път III-904 - Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17.377 км, област Варна";
Ред за провеждане
01.04.2016 14:39:17
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
01.04.2016 14:39:17
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
11.04.2016 09:02:35
ПК-РВР-8 от 08.04.2016
Решение за откриване на процедурата
01.04.2016 14:39:17
32 от 01.04.2016
724881/01.04.2016 г.
01.04.2016 14:39:17
0.25 MB
Обявление/Публична покана
01.04.2016 14:39:17
от 01.04.2016
724906/01.04.2016 г.
01.04.2016 14:39:17
0.61 MB
Документация
01.04.2016 14:39:17
 
01.04.2016 14:39:17
354.91 MB
01.04.2016 14:39:17
173.04 MB
01.04.2016 14:39:17
357.8 MB
01.04.2016 14:39:17
262.04 MB
01.04.2016 14:39:17
164.51 MB
01.04.2016 14:39:17
361.34 MB
01.04.2016 14:39:17
1,516.27 MB
01.04.2016 14:39:17
124.98 MB
01.04.2016 14:39:17
202.21 MB
01.04.2016 14:39:17
154.57 MB
01.04.2016 14:39:17
85.32 MB
01.04.2016 14:39:17
268.36 MB
01.04.2016 14:39:17
345.97 MB
01.04.2016 14:39:17
520.82 MB
01.04.2016 14:39:17
107.56 MB
Номер на преписка в АОП
01.04.2016 14:39:17
00044-2016-0015
Срок за получаване на офертите
01.04.2016 14:39:17
13.06.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
06.04.2016 17:46:09
 
Разяснения по документация за участие
12.04.2016 15:03:09
 
12.04.2016 15:03:09
0.18 MB
Решение за промяна
14.04.2016 15:11:31
 
14.04.2016 15:11:31
0.94 MB
Променена Документация
14.04.2016 15:11:31
 
14.04.2016 15:11:31
0.84 MB
Разяснения по документация за участие
18.04.2016 18:00:59
 
Разяснения по документация за участие
20.04.2016 10:22:15
 
20.04.2016 10:22:15
5.43 MB
Разяснения по документация за участие
25.04.2016 16:51:12
 
25.04.2016 16:51:12
5.94 MB
Разяснения по документация за участие
26.04.2016 17:02:33
 
26.04.2016 17:02:33
3.01 MB
Разяснения по документация за участие
28.04.2016 09:49:54
 
28.04.2016 09:49:54
0.07 MB
Разяснения по документация за участие
28.04.2016 14:29:34
 
28.04.2016 14:29:34
0.59 MB
Разяснения по документация за участие
03.05.2016 16:52:03
 
03.05.2016 16:52:03
0.12 MB
04.05.2016 16:44:40
0.07 MB
Разяснения по документация за участие
13.05.2016 16:18:08
 
13.05.2016 16:18:08
0.06 MB
16.05.2016 17:11:11
1.32 MB
18.05.2016 17:25:22
0.94 MB
Разяснения по документация за участие
25.05.2016 17:36:26
 
25.05.2016 17:36:26
0.88 MB
27.05.2016 15:23:25
2.95 MB
31.05.2016 13:16:50
1.23 MB
02.06.2016 14:41:30
5 MB
06.06.2016 09:26:13
0.1 MB
06.06.2016 09:26:13
0.06 MB
Решение за промяна
31.05.2016 10:05:02
 
31.05.2016 10:05:02
0.33 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.08.2016 16:52:02
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.10.2016 10:49:53
53-00-8502 от 28.10.2016
Отваряне на ценови оферти на 02.11.2016 г. от 10:00 часа в зала 702, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.11.2016 15:24:18
Публикуваните протоколи отразяват работата на комисията в частта касаеща обособените позиции за които е постановено Решение № 146/09.11.2016 г. на Възложителя.
09.11.2016 15:24:18
2.45 MB
09.11.2016 15:24:18
15.47 MB
09.11.2016 15:24:18
0.71 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.11.2016 15:24:18
146 от 09.11.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.12.2016 18:23:42
 
29.12.2016 18:23:42
4.66 MB
29.12.2016 18:23:42
27.28 MB
29.12.2016 18:23:42
8.6 MB
Решение за класиране
29.12.2016 18:23:42
161 от 29.12.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.09.2017 16:25:16
Протокол на комисията и Решение за определяне на изпълнители
 
Договор No.РД-33-9/15.08.2017
Обособена позиция
17.08.2017 11:59:46
1
Предмет на договора
17.08.2017 11:59:46
Обособена позиция 1 - Лот 1а "Път ІІ-57 Ст. Загора - Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30.246 км, област Ст. Загора";
Договор тип
17.08.2017 11:59:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.08.2017 11:59:46
РД-33-9 от 15.08.2017
800957/16.08.2017
17.08.2017 11:59:46
35.63 MB
17.08.2017 11:59:46
2.6 MB
17.08.2017 11:59:46
6.45 MB
17.08.2017 11:59:46
3.56 MB
Стойност на договора
17.08.2017 11:59:46
BGN, 16 890 858.49, 20.00, 20 269 030.19
Срок за изпълнение
17.08.2017 11:59:46
 
15 месеца
Изпълнител
17.08.2017 11:59:46
ДЗЗД Пътно поддържане-2000 (ИСА 2000 ЕООД; Пътно поддържане-Сливен ЕООД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 15:13:13
 
 
Договор No.РД-37-24/07.07.2017
Обособена позиция
12.07.2017 10:20:41
10
Предмет на договора
12.07.2017 10:20:41
Обособена позиция 10 – Лот 9 "Път III-904 Гроздьово - Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12.026 км, област Варна";
Договор тип
12.07.2017 10:20:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.07.2017 10:20:41
РД-37-24 от 07.07.2017
795173/10.07.2017
12.07.2017 10:20:41
36.9 MB
12.07.2017 10:20:41
2.14 MB
12.07.2017 10:20:41
0.46 MB
12.07.2017 10:20:41
2.84 MB
Стойност на договора
12.07.2017 10:20:41
BGN, 6 021 129.45, 20.00, 7 225 355.34
Срок за изпълнение
12.07.2017 10:20:41
 
10 месеца
Изпълнител
12.07.2017 10:20:41
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Дата на приключване
12.07.2017 10:20:41
02.08.2018
Обявление за приключване на договор 24-00-954/13.06.2019
 
Договор No.РД-37-30/17.08.2017
Обособена позиция
21.08.2017 10:39:36
11
Предмет на договора
21.08.2017 10:39:36
Обособена позиция 11 - Лот 10 "Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца";
Договор тип
21.08.2017 10:39:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.08.2017 10:39:36
РД-37-30 от 17.08.2017
801263/18.08.2017
21.08.2017 10:39:36
35.62 MB
21.08.2017 10:39:36
0.16 MB
21.08.2017 10:39:36
6.45 MB
21.08.2017 10:39:36
2.96 MB
Стойност на договора
21.08.2017 10:39:36
BGN, 11 387 145.77, 20.00, 13 664 574.92
Срок за изпълнение
21.08.2017 10:39:36
 
15 месеца
Изпълнител
21.08.2017 10:39:36
ДЗЗД ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД 2016 (Галчев Инженеринг ЕООД; Фармвил ЕАД)
Дата на приключване
21.08.2017 10:39:36
 
 
Договор No.РД-33-14/14.11.2017
Обособена позиция
17.11.2017 10:24:43
12
Предмет на договора
17.11.2017 10:24:43
Обособена позиция 12 – Лот 11 "Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14.6 км, област Габрово";
Договор тип
17.11.2017 10:24:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.11.2017 10:24:43
РД-33-14 от 14.11.2017
815117/15.11.2017
17.11.2017 10:24:43
44.53 MB
17.11.2017 10:24:43
0.14 MB
17.11.2017 10:24:43
3.54 MB
Стойност на договора
17.11.2017 10:24:43
BGN, 10 418 233.63, 20.00, 12 501 880.36
Срок за изпълнение
17.11.2017 10:24:43
 
15 месеца
Изпълнител
17.11.2017 10:24:43
177220679, ДЗЗД Хоталич-гр. Севлиево (Инфрастроежи ООД и Автомагистрали-Черно море АД)
Дата на приключване
17.11.2017 10:24:43
26.07.2019
976906/13.05.2020
 
Договор No.РД-37-28/15.08.2017
Обособена позиция
18.08.2017 10:31:54
13
Предмет на договора
18.08.2017 10:31:54
Обособена позиция 13 - Лот 12 "Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12.620 км, област Габрово";
Договор тип
18.08.2017 10:31:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.08.2017 10:31:54
РД-37-28 от 15.08.2017
800953/16.08.2017
18.08.2017 10:31:54
36.37 MB
18.08.2017 10:31:54
1.74 MB
18.08.2017 10:31:54
0.5 MB
18.08.2017 10:31:54
3.68 MB
Стойност на договора
18.08.2017 10:31:54
BGN, 8 881 501.37, 20.00, 10 657 801.64
Срок за изпълнение
18.08.2017 10:31:54
 
15 месеца
Изпълнител
18.08.2017 10:31:54
Пътстрой-Габрово АД
Дата на приключване
18.08.2017 10:31:54
18.04.2019
976630/12.05.2020 г.
 
Договор No.РД-33-3/08.06.2017
Обособена позиция
12.06.2017 12:38:23
14
Предмет на договора
12.06.2017 12:38:23
Обособена позиция 14 - Лот 13 "Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград";
Договор тип
12.06.2017 12:38:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.06.2017 12:38:23
РД-33-3 от 08.06.2017
791133/12.06.2017
12.06.2017 12:38:23
42.13 MB
12.06.2017 12:38:23
3.56 MB
12.06.2017 12:38:23
2.52 MB
Стойност на договора
12.06.2017 12:38:23
BGN, 12 275 464.63, 20.00, 14 730 557.56
Срок за изпълнение
12.06.2017 12:38:23
 
15 месеца от началото на СМР
Изпълнител
12.06.2017 12:38:23
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД
Дата на приключване
12.06.2017 12:38:23
30.11.2018
Обявление за приключване на договор
 
Договор No.РД-33-4/04.07.2017
Обособена позиция
07.07.2017 10:27:59
15
Предмет на договора
07.07.2017 10:27:59
Обособена позиция 15 - Лот 14 "Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9.776 км, област Силистра".
Договор тип
07.07.2017 10:27:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.07.2017 10:27:59
РД-33-4 от 04.07.2017
794618/05.07.2017
07.07.2017 10:27:59
36.52 MB
07.07.2017 10:27:59
2.19 MB
07.07.2017 10:27:59
3.65 MB
07.07.2017 10:27:59
6.42 MB
Стойност на договора
07.07.2017 10:27:59
BGN, 4 070 073.61, 20.00, 4 884 088.33
Срок за изпълнение
07.07.2017 10:27:59
 
10 месеца
Изпълнител
07.07.2017 10:27:59
Пътперфект-Т ЕАД
Дата на приключване
07.07.2017 10:27:59
13.07.2018
Обявление за приключване на договор
 
Договор No.РД-37-13/15.02.2018
Обособена позиция
19.02.2018 10:28:49
2
Предмет на договора
19.02.2018 10:28:49
Обособена позиция 2 - Лот 1б "Път ІІ-57 Раднево - път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8.673 км, област Сливен";
Договор тип
19.02.2018 10:28:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.02.2018 10:28:49
РД-37-13 от 15.02.2018
830361/16.02.2018
19.02.2018 10:28:49
46.42 MB
19.02.2018 10:28:49
0.11 MB
19.02.2018 10:28:49
3.59 MB
Стойност на договора
19.02.2018 10:28:49
BGN, 5 300 655.40, 20.00, 6 360 786.48
Изпълнител
19.02.2018 10:28:49
ДЗЗД Пътно поддържане-2000 (ИСА 2000 ЕООД; Пътно поддържане-Сливен ЕООД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 15:13:13
 
 
Договор No.РД-33-12 /29.08.2017
Обособена позиция
01.09.2017 10:19:48
3
Предмет на договора
01.09.2017 10:19:48
Обособена позиция 3 – Лот 2 "Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22.2 км, област София";
Договор тип
01.09.2017 10:19:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.09.2017 10:19:48
РД-33-12 от 29.08.2017
802993/30.08.2017
01.09.2017 10:19:48
36.98 MB
01.09.2017 10:19:48
0.48 MB
01.09.2017 10:19:48
0.13 MB
01.09.2017 10:19:48
3.56 MB
Стойност на договора
01.09.2017 10:19:48
BGN, 8 991 609.08, 20.00, 10 789 930.90
Срок за изпълнение
01.09.2017 10:19:48
 
15 месеца
Изпълнител
01.09.2017 10:19:48
ДЗЗД Пътища 2016-1 ЕТАП (Геострой АД; Пътстрой-92 АД; Пътища и съоръжения ЕАД; Димас АД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 15:13:13
 
 
Договор No.РД-33-11/29.08.2017
Обособена позиция
01.09.2017 10:19:48
4
Предмет на договора
01.09.2017 10:19:48
Обособена позиция 4 - Лот 3 "Път ІІ-81 Бучин проход - Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20.835 км, област София";
Договор тип
01.09.2017 10:19:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.09.2017 10:19:48
РД-33-11 от 29.08.2017
802993/30.08.2017
01.09.2017 10:19:48
35.56 MB
01.09.2017 10:19:48
3.91 MB
01.09.2017 10:19:48
0.49 MB
01.09.2017 10:19:48
3.76 MB
Стойност на договора
01.09.2017 10:19:48
BGN, 10 048 255.55, 20.00, 12 057 906.66
Срок за изпълнение
01.09.2017 10:19:48
 
15 месеца
Изпълнител
01.09.2017 10:19:48
177123276, Обединение" Интер Пътища 99" ДЗЗД (Интерпром ЕООД, Автомагистрали АД
Промени в условията на договора
30.03.2018 15:27:06
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.02.2020 15:13:13
 
 
Договор No.РД-33-2/30.05.2017
Обособена позиция
31.05.2017 11:13:23
5
Предмет на договора
31.05.2017 11:13:23
Обособена позиция 5 – Лот 4 "Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15.563 км, области Варна и Добрич";
Договор тип
31.05.2017 11:13:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.05.2017 11:13:23
РД-33-2 от 30.05.2017
789432/31.05.2017
31.05.2017 11:13:23
35.95 MB
31.05.2017 11:13:23
5.78 MB
31.05.2017 11:13:23
2.31 MB
31.05.2017 11:13:23
3.33 MB
Стойност на договора
31.05.2017 11:13:23
BGN, 7 111 433.65, 20.00, 8 533 720.38
Срок за изпълнение
31.05.2017 11:13:23
 
10 месеца от Протокол 2а
Изпълнител
31.05.2017 11:13:23
177148055, ДЗЗД ПХ-Добрич (Пътстрой Бургас ЕООД и Хидрострой АД)
Дата на приключване
31.05.2017 11:13:23
27.07.2018
922666/17.07.2019 г.
Промени в условията на договора
20.04.2018 10:34:25
Допълнително Споразумение 53-00-3394/12.04.2018
 
Договор No.РД-33-1/19.05.2017
Обособена позиция
29.05.2017 10:16:19
6
Предмет на договора
29.05.2017 10:16:19
Обособена позиция 6 - Лот 5 "Път ІІ-29 Добрич – Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14.069 км, област Добрич";
Договор тип
29.05.2017 10:16:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.05.2017 10:16:19
РД-33-1 от 19.05.2017
788998/29.05.2017
29.05.2017 10:16:19
37.42 MB
29.05.2017 10:16:19
5.5 MB
29.05.2017 10:16:19
0.17 MB
29.05.2017 10:16:19
2.88 MB
Стойност на договора
29.05.2017 10:16:19
BGN, 11 511 599.70, 20.00, 13 813 919.64
Срок за изпълнение
29.05.2017 10:16:19
 
15 месеца от Протокол 2а
Изпълнител
29.05.2017 10:16:19
Инжстройинженеринг ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
10.02.2020 15:39:36
 
 
Договор No.РД-33-5/12.07.2017
Обособена позиция
17.07.2017 10:26:37
7
Предмет на договора
17.07.2017 10:26:37
Обособена позиция 7 - Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10.290 км, област Пловдив";
Договор тип
17.07.2017 10:26:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2017 10:26:37
РД-33-5 от 12.07.2017
795786/13.07.2017
17.07.2017 10:26:37
36.64 MB
17.07.2017 10:26:37
2.41 MB
17.07.2017 10:26:37
6.49 MB
17.07.2017 10:26:37
3.77 MB
Стойност на договора
17.07.2017 10:26:37
BGN, 19 212 512.73, 20.00, 23 055 015.28
С Допълнително споразумение № РД-33-3/28.02.2018 г. общата цена за изпълнение на договора се изменя на 28 808 604,17 лв. без ДДС
Срок за изпълнение
17.07.2017 10:26:37
 
15 месеца
Изпълнител
17.07.2017 10:26:37
ИСА 2000 ЕООД
Промени в условията на договора
06.03.2018 10:46:54
 
Дата на приключване
17.07.2017 10:26:37
21.05.2019
960886/19.02.2020 г.
 
Договор No.РД-37-34/02.11.2017
Обособена позиция
07.11.2017 09:34:30
8
Предмет на договора
07.11.2017 09:34:30
Обособена позиция 8 - Лот 7 "Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11.784 км, област Плевен";
Договор тип
07.11.2017 09:34:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.11.2017 09:34:30
РД-37-34 от 02.11.2017
813116/03.11.2017
07.11.2017 09:34:30
39.07 MB
07.11.2017 09:34:30
1.89 MB
07.11.2017 09:34:30
5.97 MB
07.11.2017 09:34:30
3.56 MB
Стойност на договора
07.11.2017 09:34:30
BGN, 5 356 472.41, 20.00, 6 427 766.89
Изпълнител
07.11.2017 09:34:30
Автомагистрали Хемус АД
Дата на приключване
07.11.2017 09:34:30
30.11.2018
Обявление за приключване на договор
 
Договор No.РД-37-22/23.06.2017
Обособена позиция
28.06.2017 11:40:49
9
Предмет на договора
28.06.2017 11:40:49
Обособена позиция 9 – Лот 8 "Път III-904 - Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17.377 км, област Варна";
Договор тип
28.06.2017 11:40:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.06.2017 11:40:49
РД-37-22 от 23.06.2017
793511/28.06.2017
28.06.2017 11:40:49
37.53 MB
28.06.2017 11:40:49
6.07 MB
28.06.2017 11:40:49
1.51 MB
28.06.2017 11:40:49
3.75 MB
Стойност на договора
28.06.2017 11:40:49
BGN, 8 121 272.28, 20.00, 9 745 526.74
Срок за изпълнение
28.06.2017 11:40:49
 
15 месеца
Изпълнител
28.06.2017 11:40:49
ДЗЗД Обединение пътища (Барс АД; Пътища и мостове ЕООД; Пътно строителство АД; Пътстроймонтаж ООД; Команс 2000 АД)
Дата на приключване
28.06.2017 11:40:49
16.11.2018
Обявление за приключване на договор