ОП Ид.No
742
Обект на поръчката
14.04.2016 09:57:29
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 09:57:29
„Извършване на спасителни археологически проучвания – разкопки, теренни издирвания и археологическо наблюдение за установяване наличието на археологически структури по трасето на линейни строителни обекти, с цел недопускане на тяхното унищожаване, съгласно приложимите изисквания на ЗКН“
Ред за провеждане
14.04.2016 09:57:29
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 09:57:29
Открита процедура (рамково споразумение)
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 09:57:29
49 от 13.04.2016
728894/13.04.2016
14.04.2016 09:57:29
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 09:57:29
от 13.04.2016
728897/13.04.2016
14.04.2016 09:57:29
0.24 MB
Документация
14.04.2016 09:57:29
 
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 09:57:29
00044-2016-0039
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 09:57:29
06.06.2016 17:00
Решение за прекратяване
13.06.2016 17:16:08
79 от 13.06.2016
736471/13.06.2016 г.
13.06.2016 17:16:08
0.27 MB