ОП Ид.No
744
Обект на поръчката
12.04.2016 18:37:59
Услуга
Предмет на поръчката
12.04.2016 18:37:59
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911”
Източник на финансиране
28.07.2016 17:20:40
АПИ
Ред за провеждане
12.04.2016 18:37:59
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.04.2016 18:37:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.04.2016 18:37:59
45 от 12.04.2016
727741/12.04.2016
12.04.2016 18:37:59
0.25 MB
Обявление/Публична покана
12.04.2016 18:37:59
от 12.04.2016
727753/12.04.2016
12.04.2016 18:37:59
0.24 MB
Документация
12.04.2016 18:37:59
 
12.04.2016 18:37:59
56.57 MB
Разяснения по документация за участие
25.05.2016 16:46:37
 
25.05.2016 16:46:37
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
12.04.2016 18:37:59
00044-2016-0029
Срок за получаване на офертите
12.04.2016 18:37:59
09.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.07.2016 17:20:40
 
28.07.2016 17:20:40
0.2 MB
28.07.2016 17:20:40
3.5 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.08.2016 11:57:34
53-00-6272 от 11.08.2016
На 16.08.2016 от 10:00 ч в зала 701 в сградата на АПИ
11.08.2016 11:57:34
0.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.05.2017 10:06:15
 
23.05.2017 10:06:15
3.38 MB
23.05.2017 10:06:15
3.54 MB
23.05.2017 10:06:15
7.34 MB
Решение за класиране
23.05.2017 10:06:15
49 от 22.05.2017
23.05.2017 10:06:15
1.24 MB
 
Договор No.Д-11/24.01.2018
Обособена позиция
29.01.2018 10:16:16
1
Предмет на договора
29.01.2018 10:16:16
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море”, виадукт „Звездица” от км 2+511 до км 2+911”
Договор тип
29.01.2018 10:16:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.01.2018 10:16:16
Д-11 от 24.01.2018
826521/25.01.2018
29.01.2018 10:16:16
25.1 MB
29.01.2018 10:16:16
1.64 MB
29.01.2018 10:16:16
1.89 MB
Стойност на договора
29.01.2018 10:16:16
BGN, 102 080.00, 20.00, 122 496.00
Срок за изпълнение
29.01.2018 10:16:16
 
320 дни
Изпълнител
29.01.2018 10:16:16
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Основание за приключване на договора
29.01.2018 10:16:16